Aansprekend vastgoed

Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, een ambitie van Livio waar iedere dag weer hard aan wordt gewerkt.

 

Op het juiste moment de juiste woonruimte kunnen bieden, dat is hoe Livio deze ambitie wil gaan realiseren. Wat is er in 2020 gedaan? U leest het hieronder.

Strategisch huisvestingsplan

Livio heeft in 2020 de visie en strategie van de organisatie ook vertaald naar het beleid voor onze gebouwen: het strategisch huisvestingsplan. Hierin wordt het beleid met de uitgangspunten en de daaruit volgende keuzes  met betrekking tot de huisvesting van onze veertien locaties beschreven voor de komende jaren.  Livio gaat voor waardevolle en persoonsgerichte zorg, waarbij de cliënt en diens eigen regie altijd het uitgangspunt zijn. Met focus op wat wél kan en niet op wat minder goed of niet meer kan. Huisvesting dient daarbij een toegevoegde waarde te creëren voor de cliënt.

Huisvestingsvisie
De huisvestingsvisie van Livio is dat het vastgoed maximale toegevoegde waarde moet creëren voor de zorgprocessen, voor het wonen en voor het leveren van zorg en diensten. Hierin speelt de woonzorgcirkel een cruciale rol. Een woonzorgcirkel is een gebied waarbinnen een bepaald pakket aan (zorg)diensten gegarandeerd wordt voor de bewoners. Dit pakket kan intramurale zorg voor een belangrijk deel vervangen, passend bij de landelijke koers om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Binnen een woonzorgcirkel werkt Livio nauw samen met andere partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Klantreis
Livio bekijkt alle processen, diensten én huisvesting vanuit het klantperspectief en vanuit die invalshoek is het doel om elke cliënt gedurende de gehele klantreis te kunnen voorzien van de juiste zorg en de juiste diensten in de juiste (en daarmee passende) woonomgeving. Livio biedt in alle fasen van deze klantreis zorg en diensten aan, onder meer wijkverpleging, generieke en gespecialiseerde zorg in verpleeghuizen en zorg in woonzorgcentra. Maar ook aanvullende diensten zijn onderdeel van een behoefte op de klantreis, zoals persoonsalarmering.

Verbouwing de Cromhoff

Een van de concrete uitwerkingen van het strategisch huisvestingsplan is de start in 2020 van een grootscheepse renovatie en verbouwing van verpleeghuis de Cromhoff. Dit is een specialistisch verpleeghuis, deels gebouwd in 1968 en deels in 1999. Livio vernieuwt de locatie tot een eigentijds geriatrisch expertisecentrum in de huidige woonzorgcirkel in Enschede, waar specialistische zorg en verblijf wordt geleverd op het gebied van psychogeriatrische en somatische zorg. Daarnaast biedt het kortdurend verblijf en behandeling bij complexe aandoeningen en inzake geriatrische revalidatiezorg.
Dit maakt verbetering en modernisering van de woonkwaliteit en algemene ruimten noodzakelijk. Met deze verbouwing wordt zowel de privacy als de bewegingsvrijheid van de cliënt verhoogd en de kwaliteit van wonen verder verbeterd.

Begin oktober 2020 is gestart met de verbouwing, fase één van drie fasen. De doorlooptijd van het totale project bedraagt ongeveer drie jaar.

Fase 1: Renoveren centrale hart begane grond

In fase 1 wordt het centrale hart van de Cromhoff aangepakt. Het Grand Café wordt gemoderniseerd en er wordt een nieuwe keuken, spoelkeuken, magazijn gerealiseerd. De winkel wordt geïntegreerd in het Grand Café en de huidige Binnenhof (vergaderruimte bij ZorgBoulevard) wordt omgebouwd tot oefenzaal met behandelkamers voor de fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Vervolgens wordt de rest van de centrale hal aangepakt. De zitjes worden vernieuwd, er wordt plaatsgemaakt voor meer groen en de kantoren op de begane grond worden gemoderniseerd. Als laatste wordt het buitenterrein aangepakt, zodat de veranderingen buiten ook goed zichtbaar zijn. Bij de overgang naar 2021 is deze verbouwing in volle gang en naar verwachting is deze gereed in april 2021.

Fase 2: Nieuwbouw zorgappartementen

Aansluitend zal in 2021 dan fase 2 bestaan uit slopen van de kantoorvleugel en nieuwbouwen op diezelfde plek van een woonvleugel met drie woonlagen met elk 10 eigentijdse zorgappartementen. In 2020 is hiervoor de eerste fase van de aanbesteding doorlopen. De aanvang van de bouw is naar verwachting zomer 2021.

Fase 3: Renovatie zorgafdelingen

De laatste fase bestaat uit de renovatie van de huidige zes zorgafdelingen, waarbij deze grootschalige afdelingen worden omgevormd naar kleinschalige woongroepen van 10 appartementen en een huiskamer. Dit zal bijdragen aan het leveren van waardevolle en persoonsgerichte zorg.

Sfeerimpressies

Van oud naar nieuw

Voor:


Na:

Impressie buiten en binnenzijde

Meer impressies


 

 

 

 

Duurzaam Livio

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in de samenleving en daarmee ook bij Livio. Niet alleen vanwege verplichtingen vanuit wet – en regelgeving, zoals de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER),  maar juist ook omdat Livio ervan overtuigd is dat het bijdraagt aan een prettige woon – en werkomgeving. Tevens bereidt Livio zich, door te anticiperen op alle ontwikkelingen, klaar voor een toekomstbestendige duurzame organisatie.

Resultaten in 2020

Livio is in 2020, als één van de eerste organisaties in de regio, lid geworden van het Milieuplatform Zorg (MPZ), de branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg. Dit platform helpt de zorg nog verder te verduurzamen door middel van praktische tools (bijvoorbeeld de Milieuthermometer Zorg) en goede voorbeelden, handleidingen en tips. Livio zal in dit actief lerend netwerk nieuwe kennis en ervaringen ophalen én brengen.

In 2020 is Livio ook gestart met energiemanagement. Op installaties voor koelen en verwarmen zijn meters geplaatst die exact registreren wanneer gas, elektra of stadsverwarming gebruikt wordt. Daarbij worden de instellingen van de technische installaties beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Er zijn al mooie resultaten behaald.

Duurzaam vastgoed speelt een belangrijke rol bij de (ver)nieuwbouw van verpleeghuis de Cromhoff. In fase 2 van dit project wordt een bouwdeel gesloopt en komt er nieuwbouw van 30 appartementen voor in de plaats. Dit is een uitgelezen kans om een modern en duurzaam pand te realiseren. Eind 2020 is de selectie voor de uitvoerende partijen georganiseerd. Selectie heeft onder andere plaatsgevonden op basis van duurzaamheidscriteria als hergebruik van materialen, duurzaam afvoeren sloopmateriaal en energetische eisen. Ook is bewust gekeken naar regionale bouwers om zo het aantal transportkilometers te beperken.

In 2020 hebben heeft Livio vooral het scheiden van zakelijk PMD-afval (plastic, metaal en drinkkartons) aandacht gegeven. Hiermee speelt Livio in op het landelijke programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Vanaf het najaar 2020 wordt per twee locaties het PMD-afval gescheiden ingezameld. 

De Milieuthermometer Zorg is een landelijk meetbaar milieumanagementsysteem, dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt en goede resultaten beloont met een certificering. Thema’s die met de Milieuthermometer Zorg aan bod komen zijn: management, energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering en voeding, reiniging, vervoer, inkoop, vastgoed, groenbeheer, papier en textiel.

Met de Milieuthermometer krijgt de instelling de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

De Milieuthermometer kent drie certificeringsniveaus: brons, zilver en goud.
Livio heeft in 2020 de eerste stappen gezet om te komen tot een bronzen certificaat.