Strategie Livio

Lees hier meer over de missie, visie en kernwaarden van Livio. Maar ook over de aangescherpte strategische koers. Bekijk tevens “De Bloem’, de visuele weergave van de ambities uit de herijkte strategie 2020-2023.

 

Missie

Waar Livio voor staat…

“Wij bieden waardevolle, persoonsgerichte zorg in nauwe samenwerking tussen cliënt, professionals, vrijwilligers en naasten. Dit doen wij om het welzijn te vergroten met aandacht voor de eigen regie van zowel de cliënt als de medewerker, door diensten en werkwijzen voortdurend te ontwikkelen in aansluiting op behoeften vanuit een veranderende wereld.”

Visie

Waar Livio voor gaat…

De cliënt is een uniek persoon met eigen verantwoordelijkheid voor zelfzorg en mantelzorg. Binnen Livio heeft de cliënt daarom een actieve rol binnen het zorgproces. De Livio professionals treden ondersteunend en adviserend op gebaseerd op het unieke ‘Mijn Plan’ voor de cliënt.
Zorg wordt geleverd naar wens van de cliënt (subjectief), wat er in redelijkheid nodig is en als compensatie daar waar het de cliënt zelf of door mantelzorg niet meer lukt.
De Livio professional geeft invulling aan zijn/haar rol vanuit een unieke persoonlijkheid en vanuit professie. Door aansprekend en uitstekend werkgeverschap van Livio is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers om daardoor kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren.

Kernwaarden

Waar Livio in gelooft…

“Wij geloven in de kwaliteiten van al onze medewerkers. Samengevat zijn deze bepaald op: daadkrachtig, deskundig en samenwerkend. Hierbij onderkennen wij ook een aantal ontwikkelgebieden: geduldig, leergierig en zelfstandig.”

Door de inzet van ieders kwaliteiten en ontwikkelgebieden geeft Livio invulling aan de missie en visie. Daarbij zijn passende kernwaarden opgesteld: toewijding, professionaliteit en verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden zijn leidend voor alle medewerkers en zij scheppen duidelijkheid over wat men van alle Livio medewerkers mag verwachten. Intern én extern. Livio medewerkers zijn toegewijd, professioneel en verantwoordelijk.

Toewijding

Livio medewerkers willen echt iets kunnen betekenen voor cliënten. Als werkgever heeft Livio daarbij oog voor de individuele eigenschappen en behoeften van medewerkers. Toegewijde medewerkers krijgen veel vrijheid om zelf de zorg te organiseren, samen met collega teamleden. Met toewijding bewaakt Livio de balans tussen aandacht geven en aandacht krijgen. Door daadkrachtig en geduldig te zijn.

Elke medewerker wil echt iets kunnen betekenen voor elk van de cliënten.
Livio wil iets kunnen betekenen voor elke medewerker, door oog te hebben voor individuele eigenschappen en behoeften. Het gaat hier om de balans tussen aandacht geven en aandacht krijgen.

Professionaliteit

Elke medewerker is een professional op zijn of haar eigen deskundigheidsgebied, waarbij de individuele benadering van de cliënten het hart van onze zorg is.  
Livio stimuleert een optimale inzet van ieders deskundigheid én faciliteert graag verdere persoonlijke ontwikkeling, want de individuele benadering van onze medewerkers is ook het hart van onze zorg. Professionaliteit door deskundig en leergierig te zijn.

Verantwoordelijkheid

Elke medewerker draagt er zorg voor dat de cliënten elke dag op de afgesproken zorg kunnen rekenen. Medewerkers nemen (ongevraagd) het voortouw en maken af waaraan zij beginnen. Zij durven beslissingen te nemen en pakken door in situaties die daar om vragen. Collega’s kunnen elke dag op elkaars inzet en deskundigheid rekenen. Elk team is een sterk team, omdat een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld, binnen én buiten de zorg. Door zelfstandigheid én samenwerking nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Het motto “we zijn er wanneer nodig” is vervolgens een logisch gevolg uit bovenstaande visie en overtuiging.

De Bloem

In het jaar 2020 heeft Livio haar visie herijkt, in het licht van de vele uitdagingen op het pad. Dit heeft niet tot grote veranderingen in de strategie geleid, wel tot aanscherping ervan. Daarbij is het strategisch doel voor de jaren 2020-2023 als volgt geformuleerd: ‘Het bieden van zorg gericht op het ondersteunen van de eigen regie van cliënten met aandacht voor cliënt én medewerker, door zorgvernieuwing (incl. zorgtechnologie), regie in ketensamenwerking, aansprekend zorg-woonaanbod en uitstekend werkgeverschap.’

De strategie voor de komende periode is uitgewerkt volgens een voor Livio nieuwe (OGSM)methodiek. Dit is een systematische methode om ten aanzien van alle uitdagingen inzicht te geven en overzicht te houden. Hierdoor blijven de activiteiten en resultaten per jaar ook hanteerbaar.
Het strategisch plan 2020-2023 kent vijf grote uitdagingen, gevolgd door vijf strategische ambities, die elk op hun beurt weer leidend zijn voor daaropvolgende keuzes.

Om onze strategie zichtbaar tot leven te brengen binnen de hele organisatie is ervoor gekozen om dit geheel te verbeelden in een BLOEM. De vormgeving en indeling van dit jaarverslag is hierop gebaseerd.

Het hart van de bloem

Het hart van de bloem (en daarmee van de strategie)  bestaat uit MijnPlan, zowel voor elke cliënt als voor elke medewerker. Hier zet Livio in op elke individuele situatie, de daarbij gevoelde wensen en behoefte en de daarbij passende aandacht of zorg. Maar óók in op het vinden, binden en blijven boeien van voldoende gekwalificeerde medewerkers.
Het welbevinden van de cliënt én van de medewerker staan centraal, door te voelen, te denken en te doen. En dat gebeurt binnen Livio met elkaar, als team!

Basis op orde

De steel van de bloem voorziet de bloem van voeding en stevigheid. Het illustreert hetgeen Livio als randvoorwaarden ziet, noodzakelijk om continu goede zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden. De basis moet op orde zijn en blijven, te denken aan een jaarlijks gezond financieel rendement, aan een gedegen ICT-infrastructuur en een goed ECD, aan de juiste systemen en technische hulpmiddelen die optimaal ondersteunen, aan een aantrekkelijk functiegebouw.

De steel van de  bloem is geworteld in de aarde, oftewel de regio waar Livio graag deel van uit maakt. De samenwerking met alle partijen in de regio is van groot belang, want net zoals binnen Livio voortdurend wordt samengewerkt, gebeurt dit regiobreed ook met alle andere (zorg)partijen.

De bloembladen staan elk voor een specifieke ambitie voor de komende jaren.

Zorgvernieuwing

Livio zet in op zorgvernieuwing en passende zorgtechnologie, om zo de cliënten de best passende zorg en behandeling te kunnen blijven bieden.

Gekwalificeerde medewerkers

Livio zet in op aansprekend en uitstekend werkgeverschap door een aantrekkelijk werkgever te zijn, die haar medewerkers een goed perspectief kan bieden.

Samenwerking in de keten

Livio neemt een regierol in de keten in door partijen in de regio met elkaar te verbinden. Het primaire netwerk (de Zorgschakel Enschede) wordt daarbij optimaal ingezet.

Aansprekend vastgoed

Livio ontwikkelt aansprekende zorglocaties, waar wonen en verblijf het zorgproces optimaal ondersteunen.