Zorgvernieuwing

Als zorgorganisatie heeft Livio kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Daarbij heeft Livio de ambitie om de komende jaren meer in te zetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie.

 

De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), gericht op ondersteuning van de eigen regie van cliënten. En anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering met een belangrijke rol voor het behandelteam. Hieronder leest u wat er is 2021 door Livio is gedaan aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg én aan het thema zorgvernieuwing. 

Kwaliteitsverslag

Vanuit het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft Livio voor de RvE Zorg & Verblijf een meerjarig kwaliteitsplan 2019 –2021 opgesteld. Het werken vanuit het kwaliteitsplan is erop gericht om de kwaliteit van (verpleeghuis)zorg te optimaliseren en daarmee bij te dragen aan het leefplezier van de cliënten. In het plan wordt nauwgezet vermeld hoe Livio de vertaling maakt van dit kwaliteitskader naar de dagelijkse praktijk in de locaties. Dit is gericht op de volgende thema’s:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Wonen en welzijn
 • Veiligheid
 • Leren en verbeteren
 • Personele samenstelling
 • Leiderschap, governance en management
 • Gebruik van hulpbronnen
 • Gebruik van informatiebronnen

De verantwoording over het kwaliteitsplan vindt jaarlijks plaats door middel van het kwaliteitsverslag. Het geeft een mooie doorkijk naar alle initiatieven en verbeteringen die de kwaliteit van zorg en welbevinden verhogen.

Het kwaliteitsverslag kunt u hier volledig inzien.

 
Wet zorg en dwang

In 2021 is verder invulling gegeven aan de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zo is er een interactieve e-learning gemaakt door de Wzd-functionaris van Livio, waarbij casussen in een herkenbare setting zijn nagebootst. De essentie van deze e-learning lag op de balans tussen vrijheid en veiligheid. De Wzd-functionarissen hebben scholingen gegeven aan zorgverantwoordelijken. Tevens is de Wzd-commissie het hele jaar beschikbaar geweest voor ondersteuning bij specifieke cliëntcasussen.  

De jaarlijkse analyse over de inzet van onvrijwillige zorg is onderdeel van het kwaliteitsverslag. Livio ziet transparantie op dit gebied namelijk als een maatschappelijke taak én als leerinstrument naar de toekomst.  

De analyse van de geregistreerde onvrijwillige zorg van 2021 is hier volledig in te zien. 

Professionele Adviesraad (PAR)

De Medische Adviesraad (MAR) is halverwege 2021 omgevormd tot de Professionele Adviesraad (PAR). Dit betekent dat naast artsen ook andere professionals deel uitmaken van deze belangrijke adviesraad. Zoals verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici. In het voorjaar van 2021 is de werving van nieuwe leden begonnen en de PAR is op 8 juni 2021 officieel geïnstalleerd.

De PAR heeft in een reglement de rol en verantwoordelijkheid van de PAR nader beschreven. Het duovoorzitterschap wordt ingevuld door twee specialisten ouderengeneeskunde en vaste notulist is een bestuurssecretaresse.

Vergaderen
De coronapandemie heeft zich voortgezet in 2021 en dit heeft de werkwijze en werkzaamheden van de PAR gekleurd. De overleggen hebben digitaal via teams plaats gevonden.
Evenals de OR en de CCR kent de PAR naast interne vergaderingen jaarlijks een zestal overlegvergaderingen met de raad van bestuur. Bij de PAR is dit het lid raad van bestuur, met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid.
De focus voor de PAR ligt met name bij de thema’s die de kwaliteit van zorg en/of de veiligheid raken. Maar ook met de manager Finance zijn afspraken gemaakt over het regulier bijpraten over de financiële portefeuille.
Eind 2021 is de manager Clientbeleving toegevoegd als vaste deelnemer van de PAR-overlegvergadering met de raad van bestuur.   

Visie 2022
Er is hard gewerkt aan de verbinding en de vertrouwensband tussen de PAR en RvB. Ondanks het digitaal werken is dit goed gelukt! Deze koers zal worden voortgezet. Het voornemen is om in 2022 de verbinding met de OR en de CCR te versterken en de PAR nog meer in positie te brengen.  

Van klachten naar verbeteren

Ondanks de goede inzet van de zorgmedewerkers waren cliënten of hun naasten soms ontevreden over de geleverde zorg. In 2021 zijn hierover 53 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris. Bij 47 klachten koos de klager voor bemiddeling door de klachtenfunctionaris, bij zes klachten wilde de klager een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Bij de bemiddelingsklachten trad de klachtenfunctionaris als procesbegeleider op met als doel te komen tot herstel van vertrouwen bij de klager.

Klachten zijn een belangrijke bron voor kwaliteitsverbetering van de zorg die Livio levert! In sommige gevallen is de klager gevraagd om als adviseur over een bepaald onderwerp op te treden. 

Het coronabeleid was een belangrijk thema van klachten, evenals communicatie en onvrede over de hoeveelheid geboden zorg.  

Inspraak via Tante Co

Inspraak
Livio vindt het belangrijk om cliënten, naasten en onze medewerkers volop te betrekken bij de manier waarop invulling wordt gegeven aan het dagelijkse leven binnen locaties waar onze cliënten langdurig verblijven. Bij Livio willen we graag weten wat er leeft onder onze cliënten en hun naasten. Dit is voor ons belangrijk omdat we op deze manier nog beter in staat zijn om onze dienstverlening aan te laten sluiten bij de wensen van onze cliënten én bij onze missie. In 2021 is er een plan van aanpak geschreven om inspraak binnen Livio te organiseren. 

Tante Co
Omdat we veel waarde hechten aan de mening van cliënten wordt sinds 2021 ‘Tante Co’ ingezet. Tante Co is een informatiezuil waarop bewoners heel eenvoudig hun mening kunnen geven over alledaagse zaken op de locatie. Zonder dat dit extra inzet vraagt van medewerkers.  
De thema’s waarover de mening van bewoners is gevraagd zijn bijvoorbeeld het eten en drinken, de tuin en beplanting, ontspanning en activiteiten, gastvrijheid, schoonmaak en hygiëne.  
Het doel is om van de antwoorden continu te leren, te verbeteren én daardoor nog beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënten. Tante Co verblijft telkens een aantal weken op een locatie en verhuist daarna naar een andere locatie.  
In 2022 zal tante Co zéker een plek behouden op de locaties.

Digitaal samenwerken in het ECD

In 2021 is het laatste onderdeel van de optimalisatie Caress doorgevoerd; het samenwerken vanuit één multidisciplinair plan. Waarbij alle betrokken zorgprofessionals vanuit hetzelfde (multidisciplinaire) plan werken. Op deze wijze is beter inzichtelijk wie wat met welk doel doet. Twee multidisciplinaire teams hebben in 2021 een pilot gedraaid waarbij specifiek is ingezet op deze multidisciplinaire samenwerking. De evaluatie hiervan volgt in 2022.

Livio = Zelf&Zorg

Livio heeft in 2021 de zorgvisie aangescherpt, waarbij vooral wordt ingezet op de eigen regie van cliënten en pas hulp en ondersteuning wordt aangeboden wanneer dit nodig is. Livio streeft ernaar om de cliënten in hun kracht te zetten en te kijken naar wat nog wél kan.

Daar de uitstraling van Livio niet meer overeenkwam met deze aangescherpte visie, gericht op zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen regie, heeft Livio in 2021 het organisatiemerk vernieuwd.   


In de vernieuwde communicatiestijl is de kernboodschap Zelf&Zorg, wat staat voor “Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen”. Het uitgangspunt hierbij is de wens om het leven op de eigen manier ten volle te leven. Ook als daarbij zorg nodig is. We geloven in een positieve grondhouding: bij de cliënten en bij de eigen medewerkers. Er kan vooral heel veel wél! Van iedere dag een mooie dag maken, daar gaan we voor! Daarbij richten we ons op de dingen die het leven mooier maken. Genieten van het leven, ieder op zijn of haar eigen manier. En daar helpt Livio graag bij, want iedereen doet zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.  

Het doorvertalen van Zelf&Zorg, zowel binnen als buiten Livio, zal ook in 2022 nog doorgaan.   

Cliënten in hun kracht

 

Bij een nieuw merk hoort passende fotografie. Omdat we geloven in de kracht van de zelf, komt dit ook terug in de fotografie op livio.nl en in de offline middelen zoals de folders. Je ziet op de foto’s echte bewoners die we vast hebben gelegd met dat waar zij blij van worden. Zo speelt meneer Pierensen op de Hatteler graag een stukje muziek op een keyboard of de conga’s, is mevrouw Olthof op de Cromhoff nog iedere dag helemaal tot in de puntjes opgemaakt en heeft Ismaël op de JMD nog altijd een eigen middagshow op Radio Borne.

Nieuwsgierig naar meer mooie verhalen en plaatjes? Kijk op onze website.

 

Cliëntervaringen

Livio onderzoekt structureel de ervaringen van cliënten, omdat deze inzichtgeven in hoe cliënten, mantelzorgers en/of naasten de zorg en woonomgeving van Livio ervaren. Dit biedt aanknopingspunten om te leren en te verbeteren of om met elkaar successen te vieren. 

Deze onderzoeken betreffen de verschillende cliëntendoelgroepen. Zo wordt voor de cliënten in de wijkverpleging gebruik gemaakt van de PREM wijkverpleging, en gebruiken we voor de cliënten in de verpleeghuizen de ZorgKaart Nederland vragen. Dit laatste aangevuld met door Livio zelf opgestelde vragen over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn.

Livio vindt het erg belangrijk om alle ervaringen te leren kennen. Ook heeft het in 2021 geleid tot een hoger aantal waarderingen én een hoger cijfer! Dit biedt cliënten keuze-informatie. Wat betreft de waarderingen steken de paramedici van Livio (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek) er ten opzichte van de landelijke cijfers met kop en schouders boven uit. 

Zorgkaart Nederland waarderingen
Op Zorgkaart Nederland kunnen cliënten en naasten hun waardering achterlaten over Livio. Er is een koppeling tussen het interne cliëntervaringsonderzoek en de website van ZorgKaart Nederland. In 2021 zijn voor Livio op Zorgkaart Nederland de volgende waarderingscijfers zichtbaar:

Livio intramuraal: 8,5 (210 waarderingen)

Livio extramuraal:

 • Wijkverpleging Enschede: 8,8 (133waarderingen)
 • Wijkverpleging Haaksbergen/Berkelland: 9,1 (33 waarderingen)

Resultaten 2021: 

 
In totaal (woonzorgcentra plus verpleeghuiszorg) hebben 263 (of vertegenwoordigers) aan het onderzoek deelgenomen. De gemiddelde beoordeling was een 8,2. Dit was een iets hogere score dan de benchmark score van andere organisaties die op dezelfde wijze deze meting hebben uitgevoerd. Het hoogste cijfer (8,4) is gegevens op de vraag: “Behandelen de medewerker u/u naaste met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met u/u naaste om?”. Het laagste cijfer (7,8) is gegeven op de vraag “Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?”.

Eerstelijns Logopedie

 
In 2021 hebben in totaal 22 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en geven op de aanbevelingsvraag een 9,0.

Eerstelijns Fysiotherapie

 
In 2021 hebben 152 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en met een gemiddelde waardering van een 9,3. Op alle onderwerpen wordt op of boven de benchmark score gescoord. Cliënten vinden de fysiotherapeuten aardig, vriendelijk en deskundig en waarderen de aandacht.

Eerstelijns Ergotherapie

 
In 2021 hebben 40 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en met een gemiddelde waardering van een 9,3.

Eerstelijns Diëtetiek

 
In 2021 hebben 59 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en met een gemiddelde waardering van een 9,1. Op alle onderwerpen wordt op of boven de benchmark score gescoord.

Wijkverpleging

 
Voor de wijkverpleging hebben 356 cliënten de cliëntervaringsmeting wijkverpleging ingevuld en op alle vragen wordt hoger dan een 8,5 gescoord. Het hoogste cijfer (9,2) is gegeven op de vraag: “Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners” en “behandelen de zorgverleners u met aandacht”. Het laagste cijfer (8,5) is gegeven op de vraag: “Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd”. Dit resultaat toont dat Livio wijkverpleging op alle vragen inclusief de aanbevelingsvraag significant hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.
Leren van incidenten

Cliëntgebonden incidenten worden geregistreerd met een MIC melding (Melding Incidenten cliënten). Om structureel te leren van incidenten en situaties dusdanig te verbeteren dat een dergelijk incident in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden, stimuleert Livio een veilige meld- en verbetercultuur. Door alle meldingen te bundelen en te analyseren kan focus worden gelegd op veel voorkomende thematiek. MIC meldingen worden binnen de teams besproken en op basis daarvan worden waar nodig verbeteracties uitgewerkt in samenspraak met de coach & coördinator.  

In onderstaande figuren is de verdeling van de type meldingen weergegeven van achtereenvolgend de RVE Zorg Thuis, RVE Woonzorgcentra en RVE Zorg & Verblijf:

Figuur 1: Verdeling type meldingen wijkteams tot en met Q4

 

 

Figuur 1: Verdeling type meldingen wijkteams tot en met Q4

 

Figuur 2: Verdeling type meldingen tot en met Q4

 

 

Figuur 2: Verdeling type meldingen tot en met Q4

 

Figuur 3: Verdeling type MIC meldingen tot en met Q4

 

 

Figuur 3: Verdeling type MIC meldingen tot en met Q4

Verpleegkundig Oproepsysteem (VOS)

Verpleegoproepsystemen (VOS) worden gebruikt voor zorgalarmering, als intercom, voor brandalarmering en ten behoeve van communicatie onderling tussen zorgmedewrekers (de DECT-toestellen).

Binnen Livio bestaan verschillende verpleegoproepsystemen (VOS), zo gegroeid in de loop der jaren op de vele locaties en in de verschillende regio’s. In 2021 is gestart met de uitvoering van een plan om overal binnen Livio hetzelfde VOS te gaan gebruiken en dit meteen te gaan optimaliseren en aan te passen aan de wensen van de huidige tijd. Eind 2021 is de keuze gemaakt voor de leverancier en vanaf 2022 zullen in zo’n twee jaar tijd alle locaties voorzien worden van een modern verpleegoproepsysteem. Eén leverancier, één manier van werken, één beheersbare wijze van ondersteuning.

Medezeggenschap cliëntenraad

CCR nieuwe stijl
In 2020 is gekozen voor het vormen van een ‘CCR nieuwe stijl’. Uitgangspunt in deze nieuwe stijl is ‘lokaal wat kan en centraal wat moet’ (wat niet anders kan). De vanzelfsprekende afvaardiging van lokale raad naar centrale raad is losgelaten en er zijn werkgroepen ingesteld ter verdieping van bepaalde onderwerpen die op de CCR afkomen.
Op basis van een functieprofiel zijn er na een succesvolle wervingscampagne eind 2020 zeven nieuwe leden geworden. Deze zijn per januari 2021 benoemd als lid van de centrale cliëntenraad (CCR) van Livio.  De CCR is in januari voor de eerste keer bij elkaar geweest via een TEAMS-sessie.

Vergaderen
In 2021 zijn er 11 keer reguliere vergadermomenten geweest, waarvan 4 keer aansluitend overleg met de bestuurder. Daarnaast zijn er drie extra bijeenkomsten geweest voor scholing/heidag/dag v.d. medezeggenschap.

Dag van de medezeggenschap
Na een periode van weinig contact vanwege corona was er bij de cliëntenraden een grote behoefte om elkaar weer te spreken, ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen of gewoon bij te praten. Daarom werd er op 27 oktober een “Dag van de Medezeggenschap” georganiseerd in het Hagen in Haaksbergen. Een mooi moment om medezeggenschap en inspraak bij Livio onder de aandacht te brengen. Op uitnodiging van de raad van bestuur en de centrale cliëntenraad waren er veel raadsleden vanuit de Livio locaties en Thuiszorg aanwezig,  alsook  MT-leden, RVE adviseurs, coach-coördinatoren en ondersteuners van de lokale cliëntenraden. Na lange tijd kon men elkaar weer ontmoeten, werden verbindingen gelegd of verstevigd. 

Ook werd er op deze dag de medezeggenschapsregeling door de Raad van Bestuur en aanwezige lokale en centrale cliëntenraden met een handtekening officieel vastgesteld. Na deze eerste succesvolle eerste dag werd besloten om de Dag van de Medezeggenschap jaarlijks terug te laten keren.

Advies en instemmingsaanvragen

Voor de diverse advies- en instemmingstrajecten van de CCR zie hier.

 

Uitgebrachte adviezen & genomen besluiten

Splitsing RVE Zorg Thuis

Positief advies afgegeven op het voorgenomen besluit splitsing RVE Zorg Thuis.

Protocol cameratoezicht

Instemming met het concept Protocol Cameratoezicht. 

Begroting

Positief advies Begroting 2022.

CCR divers

 • Het huishoudelijk reglement van de CCR is door de CCR vastgesteld.
 • Voordracht CCR van de heer Erends voor benoeming in de Raad van Toezicht.
 • Vanuit de werkgroep Financiën sluit de CCR bij dit overleg van Livio met Menzis aan.
 • De onafhankelijk voorzitter van de CCR is eind 2021 aftredend en verbindt zich nog 1 jaar extra aan de CCR t/m december 2022.
 • Besloten wordt in het vervolg af te zien van het adviesrecht op de jaarrekening. In plaats daarvan hecht de CCR er waarde aan om uit het jaarverslag/jaarplan onderwerpen te willen volgen/bespreken
 • Procedure advies/instemming door de CCR: Voortaan beoordelen a.d.h.v. een toetsingskader zoals die aangereikt is tijdens de heidag. Betreffende werkgroep waar het eerst aan voorgelegd wordt, stelt een pré-advies op voor de CCR.

Toekomstplannen Woonzorgcentra

De CCR adviseerde positief op de koers van toekomstplannen Woonzorgcentra. In het advies wordt aandacht gevraagd voor de rol van de lokale medezeggenschap bij de implementatie per locatie. De CCR maakte kennis met de  programmamanager die de vervolgstappen en acties uit het toekomstgerichte programma met de lokale cliëntenraden woonzorgcentra zal delen.  

Nadat OR/CCR al eerder hadden ingestemd met het koersplan van de Woonzorgcentra, is deze koers vervolgens geconcretiseerd in een plan van aanpak. Op het onderdeel sociaal plan heeft de CCR ingestemd. Sebastiaan Waasdorp neemt zitting in de begeleidingscommissie namens de medezeggenschap cliënten. 

Internet/bellen

Instemming met verzoek t.a.v. tv, internet en bellen. 

Prijslijst

Instemming was- en broodkosten, prijslijst 2022.

Zorgtechnologie zet cliënt in zijn kracht

In 2021 heeft Livio gekozen voor een sprong voorwaarts op gebied van Innovatie en Zorgtechnologie. Er zijn diverse pilots gedaan met de inzet van beeldzorg en dagritmebegeleiding in de thuiszorg. Ook is gestart met pilots met slim incontinentiemateriaal en smart glasses in de verpleeghuizen. Daarbij hebben veel collega’s en cliënten erg enthousiast gereageerd en blijkt technologie voor veel cliënten een waardevolle vorm van zorg verlenen.  

Daarom heeft Livio eind 2021 besloten te gaan werken volgens de methode ‘technologie-tenzij: in de thuiszorg zetten we de cliënt in zijn eigen kracht en denken hierbij éérst aan het inzetten van hulpmiddelen en technologie, voordat we overgaan op wijkverpleging. Zo wordt maximaal bijgedragen aan wat een client zelf thuis kan en staat de eigen regie van de cliënt  centraal.  
Livio ontwikkelt momenteel standaardpakketten met technologie per cliëntcategorie.  

Alle teams krijgen een korte training in het omgaan met deze technologie en zij worden intensief ondersteund door Livio Ambassadeurs Zorgtechnologie. Deze ambassadeurs zijn collega’s met veel enthousiasme voor zorgtechnologie, die extra scholing krijgen om de technologie goed te kunnen introduceren en inzetten bij collega’s en cliënten. Op deze manier kan Livio nóg betere zorg leveren zoals wij dat zien: Zo veel mogelijk zelf, maar nooit alleen.

Calamiteitenonderzoek als bron voor verbeteren

Wanneer een cliënt ernstige gezondheidsschade ondervindt en dit zou kunnen komen door gebreken in de kwaliteit van zorg, dan wordt een calamiteitenonderzoek gedaan. Een calamiteitenonderzoek is een uitgebreid onderzoek, waarbij middels gesprekken en dossieronderzoek wordt nagegaan wat er voorafgegaan is aan de gezondheidsschade. Als er tekortkomingen in de kwaliteit van zorg geconstateerd worden, dan wordt gekeken hoe dit komt. Hoe konden deze tekortkomingen optreden worden maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.  
De focus bij calamiteitenonderzoeken ligt dus altijd op leren en verbeteren 

In 2021 zijn er 5 calamiteitenonderzoeken afgerond, 3 daarvan waren reeds in 2020 gestart. In geen van deze onderzoeken is een calamiteit vastgesteld, wel zijn verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd.   

Uitbereiding woongroep jonge mensen met dementie 

In 2021 hebben een aantal medewerkers de opleiding dementie op jonge leeftijd gevolgd. Tijdens deze verdiepende opleiding hebben zij geleerd hoe je persoonsgerichte zorg specifiek voor deze doelgroep kan bieden. Zo is ingezet op een zinvolle dag door het arbeidsproces zoveel mogelijk te benaderen. Door structuur van een regulier huishouden te bieden is per cliënt toegewerkt naar een daginvulling op maat. Zo wordt er gewerkt in het Grand Café, wordt de krant rondgebracht, wordt er radio gemaakt en wordt er actief gewerkt in de moestuin.

In 2021 is de woongroep voor jonge mensen met dementie uitgebreid van 8 naar 16 plekken.