Zorgvernieuwing

Livio wil graag meer inzetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie. Een belangrijke ambitie van de organisatie voor de komende jaren.

 

De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), gericht op ondersteuning van de eigen regie van cliënten.  En anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering met een belangrijke rol voor het behandelteam. Lees hieronder meer over wat er in 2020 aan zorgvernieuwing binnen Livio is gerealiseerd.

Kwaliteitsverslag

Vanuit het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft Livio voor de RvE Zorg & Verblijf een meerjarig kwaliteitsplan 2019 –2021 opgesteld. Hierin wordt nauwgezet vermeld hoe Livio de vertaling maakt van dit kwaliteitskader naar de dagelijkse praktijk in de locaties.

Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en zijn op basis van ervaringen aanpassingen opgenomen voor het opvolgende jaar. Het werken vanuit het kwaliteitsplan is erop gericht om de kwaliteit van (verpleeghuis)zorg te optimaliseren en daarmee bij te dragen aan het leefplezier van de cliënten.

De verantwoording over het kwaliteitsplan vindt jaarlijks plaats door middel van het kwaliteitsverslag. Het geeft een mooie doorkijk naar alle initiatieven en verbeteringen die de kwaliteit van zorg en welbevinden verhogen.

Het kwaliteitsverslag kunt u hier volledig inzien.

Wet zorg en dwang

Na de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang Livio is de aanlevering van een analyse over de inzet van onvrijwillige zorg bij verpleeghuiscliënten geen verplichting meer, maar geschiedt dit op vrijwillige basis. Livio kiest ervoor om deze verantwoording transparant te blijven maken en aan te leveren aan de Inspectie (IGJ). Livio ziet transparantie op dit gebied namelijk als een maatschappelijke taak én als leerinstrument naar de toekomst.
De analyse van de geregistreerde onvrijwillige zorg van 2020 is hier volledig in te zien.

Medische adviesraad (MAR)

Er is vanuit de MAR in 2020 veel aandacht besteed aan de impact van corona op de organisatie, zowel qua patiëntenzorg, medewerkers en familie.  Verder heeft met name de optimalisatie van de behandelmodule en multidisciplinaire zorg veel aandacht, tijd en zorg gevraagd.

In totaal zijn er zeven MAR vergaderingen geweest in 2020.

Onderwerpen die in 2020 in de MAR zijn besproken:

 
 • Projectplan Cromhoff
 • Inrichting Caress, verbetertraject Caress voor borging kwaliteit van multidisciplinaire zorg
 • Corona-beleid
 • Begroting 2020
 • Stand van zaken verbeterplan visitatie Verenso 2019
 • Managementrapportage kwaliteit
 • Ontwikkeling afdeling ICT middels presentatie van Rudi Krosschell
 • Evaluatie Wet Zorg en Dwang en RM beoordelingen 1e lijn
 • Strategie Livio 2020-2023
 • Stand van zaken Punt voor Parkinson
 • Stand van zaken observatiebedden/TOA (Tijdelijke Opname Afdeling)
 • Kwaliteitsplan 2021
 • Presentatie onderzoek naar jonge mensen met NAH door SO R. Kohnen
 • Toekomstvisie WoonZorgCentra

In 2019 ontstond het idee om de Medische Advies Raad (MAR) door te ontwikkelen tot een Professionele Advies Raad (PAR). Het besluit hiertoe werd in 2020 genomen. Livio beschouwt als een goede ontwikkeling, die recht doet aan een goede kwaliteitsadviesrol vanuit de zorg- en (para)medische professionals. Samen met de Raad van Bestuur zijn taken en verantwoordelijkheden van een PAR als adviesorgaan van Livio beschreven, resulterend in een PAR-reglement eind 2020.

Doorontwikkeling naar PAR 

 

De PAR levert vanuit de professionele optiek een bijdrage aan de (verbetering van) de kwaliteit en veiligheid van de zorg en draagt bij aan het welbevinden en welzijn van de cliënten in onderscheiden behandel- en/of zorgklimaten. Tevens levert de PAR vanuit de specifieke deskundigheid van de betrokken beroepsbeoefenaren op het gebied van (para)medische zorg en verpleging en verzorging een bijdrage aan de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, innovatie en beleidsevaluatie van de dienstverlening. De geldende kwaliteitskaders binnen Livio en van de beroepsverenigingen zijn daarbij een belangrijk referentiekader.

De PAR geeft uitvoering aan het kwaliteitsbeleid door het voeren van een actief kwaliteitsbeleid en het afleggen van verantwoording aan de Raad van Bestuur. Het zal bestaan uit acht beroepsbeoefenaren in de volgende samenstelling: twee verzorgenden, één verpleegkundige, één specialist ouderengeneeskunde, één WZD-arts (Wet zorg en dwang), één verpleegkundig specialist en twee leden vanuit het behandelteam.

Begin 2021 zal de werving starten voor het lidmaatschap van de PAR, waarna de installatie als PAR nog voor de zomer 2021 vorm krijgt.

Klachten

Binnen Livio kunnen cliënten en naasten klachten indienen bij een klachtenfunctionaris. Livio streeft ernaar om deze via een informele route samen met de betrokkenen op te pakken, te behandelen en op te lossen. Bij een formele klacht is altijd sprake van een schriftelijke behandeling van de klacht, wordt de raad van bestuur geïnformeerd en geldt een formele schriftelijke afhandeling binnen zes weken.

In 2020 zijn in totaal 65 klachten ingediend. Hiervan waren 60 klachten informeel, 3 formeel en 2 niet ontvankelijk. De klachten zijn als volgt te verdelen over de organisatieonderdelen.

 
Onderdeel Aantal klachten 2019 Aantal klachten 2020
Zorg Thuis 24 32
Zorg & Verblijf 23 23
Facilitair 12 10
Livio totaal 59 65

De klachten in 2020 betroffen meerdere corona-gerelateerde onderwerpen over bijvoorbeeld de bezoekregelingen en de genomen maatregelen. Andere onderwerpen betroffen onder meer geen/onvoldoende zorg, communicatie/informatie, organisatie/logistiek, medicatie, indicatie, overdracht en onheuse bejegening.
Alle klachten hebben we goed kunnen afhandelen. 

Elektronisch cliëntendossier

Livio heeft in voorgaande jaren een elektronisch cliëntendossier (ECD) ingevoerd in de locaties waar cliënten verblijven. In 2020 werd duidelijk dat een nieuw innovatief ECD geen doorgang kon vinden. Dit was jammer, temeer daar Livio in dit toekomstgerichte ECD het principe van Mijn Plan voor de Client zorgvuldig had vormgegeven.

Deze ontwikkeling maakte dat Livio ook voor alle woonzorgcentra en voor de thuiszorg de keuze heeft gemaakt voor hetzelfde ECD als in de intramurale locaties. In een versneld tempo is, ondanks de coronaperiode, alles voorbereid om zowel de wijkteams als de woonzorgcentra naar hetzelfde ECD over te zetten. Met daarbij aandacht voor de specifieke aandachtsgebieden per cliëntgroep of per groep professionals.

Trainingen zijn veelal via speciaal daartoe ontwikkelde e-learning modules gegeven en dit ging bijzonder goed. Deze digitale vorm van scholen neemt Livio zeker mee naar ander scholingsaanbod.

Het streven was dat in de zomerperiode van 2021 de gehele zorgorganisatie binnen Livio werkt met hetzelfde digitale cliëntendossier. Dit doel is behaald, een topprestatie!

Mijn Plan voor cliënt

Eén van de onderdelen in het hart van de strategiebloem is Mijn Plan voor de cliënt.  Livio wil graag zoveel mogelijk de regie over het leven, de ondersteuning en de zorg bij de cliënt zelf laten. Hiermee nodigt Livio cliënten maximaal uit om, ondanks ziekte, beperkingen of ongemakken, het leven zo in te vullen dat zij er het meeste plezier uit kunnen halen. Livio is ervan overtuigd dat leefplezier het leven zinvoller maakt en bijdraagt aan een positieve beleving van het ouder worden.

Met Mijn Plan geeft Livio hier invulling aan en cliënten worden aangemoedigd gebruik te maken van Mijn Plan. Met Mijn Plan wordt samen met de cliënt, naasten en Livio medewerkers onderzocht welke zorg en ondersteuning nodig is en wat belangrijk is om het welbevinden en leefplezier te verhogen. Mijn Plan bestaat uit drie onderdelen:

Mijn Welbevinden 

 

Mijn Welbevinden

Mijn Welbevinden is een praktische vragenlijst, gebaseerd op het zorgvuldig (wetenschappelijk) geteste instument ‘de Effectenster’. Dit instrument geeft inzicht over het welbevinden van een cliënt en maakt een indeling mogelijk ten behoeve van betere zorg- en dienstverlening. Mijn Welbevinden wordt bij Livio door een zorgmedewerker samen met de cliënt en eventueel diens naasten ingevuld en levert daarmee belangrijke input voor Mijn Plan.
Mijn Welbevinden is opgedeeld in onderdelen, allen van invloed op de leefwereld van de cliënt:

 1. Gezond leven
 2. Sociale contacten
 3. Zingeven aan het leven
 4. Waardig worden behandeld
 5. Zelfstandigheid
 6. Veilig voelen
 7. Omgaan met geld en administratie.

Bij ieder onderdeel worden vijf (leef)situaties kort omschreven. Daarbij kan de cliënt aangeven welke het beste overeenkomt met de huidige situatie. Daarbij kan ook worden aangegeven wat het beste bij de cliënt past en wat kan worden bereikt met enige hulp van naasten en/of Livio.

Mijn Indicering 

 

Mijn indicering

Met Mijn indicering wordt de zorgvraag vanuit de medische/zorg/welzijns invalshoek vertaald naar de indicatie die daarbij hoort; de verzekerde aanspraak op professionele zorg. De zorgmedewerker beoordeelt en kijkt daarbij naar wat de cliënt nog kan leren of verbeteren, naar wat de cliënt nog zelf kan en wat naasten of vrijwilligers kunnen bijdragen. Tenslotte naar wat het professionele team kan doen en wat van hen wordt verwacht met als uitgangspunt: “we zijn er wanneer nodig”.
Mijn indicering bevat in het kort:

 • Een overzicht van gewenste ondersteuning op basis van Mijn Welbevinden;
 • Een overzicht van mogelijke mantelzorg;
 • Een overzicht van de medische/verpleegtechnische situatie;
 • Een overzicht van noodzakelijke medische/verpleegtechnische handelingen;
 • Een (aanvraag tot) indicatiestelling/de toegekende indicatie of herindicatie.

Mijn arrangement 

 

Mijn arrangement

Met de informatie uit Mijn Welbevinden en Mijn indicering gaat de zorgmedewerker met de cliënt in overleg om een arrangement samen te stellen (het uiteindelijke plan). Binnen dit arrangement worden de definitieve keuzes gemaakt hoe de zorg en ondersteuning in concrete activiteiten zullen plaatsvinden. Op basis van de wensen van de cliënt (Mijn Welbevinden) en de beoordeling van de zorgmedewerker en de verzekerde aanspraak/indicatie (Mijn indicatie) wordt in overleg vastgelegd wie wanneer de zorg en ondersteuning gaat bieden. Hierbij kunnen nog keuzes worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan:
– het scholen van naasten/mantelzorgers zodat zij taken kunnen uitvoeren;
– cliënten met een intramurale indicatie kunnen ook aanspraak doen op bijv. Woondiensten en welzijnsactiviteiten.
Het gewenste arrangement kan soms ook níet passen binnen de verzekerde aanspraak. Daar zijn dan soms keuzes in te maken:

 • Extra inzet van mantelzorg of vrijwilligers (werving of uitvraag regelen);
 • Zelf bijbetalen tegen kostprijs inkopen van extra diensten bij Livio;
 • Aanvraag ophoging van de indicatie overwegen.

De indicatie wordt als uitgangspunt genomen en wordt omgezet in een te besteden budget/uren. Vervolgens geeft de cliënt aan welke doelen voor hem belangrijk zijn en bijdragen aan zijn welbevinden. Mijn welbevinden gaat over een zo prettig mogelijk leven. Het arrangement is een op maat gemaakt zorgarrangement waarin veilige zorg, het welbevinden van de cliënt en het betrokken zijn van de mantelzorg tot uitdrukking komt.

Cliëntervaringen

Livio voert jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken uit om te weten hoe de cliënt de zorg- en dienstverlening ervaart en waar mogelijkheden zijn ter verbetering. Het uitgangspunt hierbij is dat alle teams tenminste 1 x per jaar bijdragen aan een cliëntervaringsonderzoek.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse soorten metingen, omdat er voor sommige doelgroepen verplichte metingen zijn vanuit wet- en regelgeving en voor andere doelgroepen dit vrij van vorm is.

Resultaten 2020

Waardering door cliënten Somatiek:

In totaal (woonzorgcentra plus verpleeghuiszorg) hebben 212 cliënten uit de doelgroep somatiek aan het onderzoek deelgenomen. Op de aanbevelingsvraag wordt gemiddeld een 7,9 gegeven.

Waardering door psycho-geriatrische cliënten (PG):

In totaal (woonzorgcentra en verpleeghuiszorg) hebben 66 cliënten uit de doelgroep PG aan het onderzoek deelgenomen. Op de aanbevelingsvraag wordt gemiddeld een 7,9 gegeven.

Logopedie

In 2020 hebben in totaal 20 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en geven op de aanbevelingsvraag een 9,2. Op alle onderwerpen wordt op of boven de benchmark score gescoord. Cliënten vinden de logopedisten vriendelijk en deskundig.

Fysiotherapie

In 2020 hebben 27 cliënten de cliëntervaringsmeting ingevuld en geven op de aanbevelingsvraag een 9,6.
Op alle onderwerpen wordt op of boven de benchmark score gescoord. Cliënten vinden de fysiotherapeuten aardig, vriendelijk en deskundig en waarderen de aandacht.

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging hebben 470 cliënten de cliëntervaringsmeting wijkverpleging ingevuld en op alle vragen wordt hoger dan een 8 gescoord. Het hoogste cijfer (9,02) is gegeven op de vraag: “Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners”. Het laagste cijfer (8,26) is gegeven op de vraag: “Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd”. Dit resultaat toont dat Livio wijkverpleging op alle vragen inclusief de aanbevelingsvraag significant hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.


Zorgkaart Nederland waarderingen
Op zorgkaart Nederland kunnen cliënten en naasten hun waardering achterlaten over Livio. In 2020 werd de waardering op Zorgkaart Nederland als een afzonderlijke meting gebruikt binnen Livio.
In 2020 zijn voor Livio op Zorgkaart Nederland de volgende waarderingscijfers zichtbaar:
Livio intramuraal: 8,4 (166 waarderingen)
Livio extramuraal:
Wijkverpleging Enschede: 8,9 (140 waarderingen)
Wijkverpleging Haaksbergen: 9,0 (18 waarderingen)

Bij de brancheverenigingen is op de waarderingsvragen per onderdeel een lichte stijging zichtbaar in de waarderingen ten opzichte van 2019. Zie onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

 

 

MIC-meldingen

Indien zich cliëntgebonden incidenten voordoen, wordt hiervan melding gemaakt middels een MIC melding (Melding Incident Cliënt).  Livio stimuleert het melden, omdat een transparante meldingscultuur bijdraagt aan een cultuur van leren en verbeteren. Door alle meldingen te bundelen en te analyseren kan focus worden gelegd op veel voorkomende thematiek. MIC-meldingen worden binnen de teams besproken. Waar nodig en of wenselijk worden verbeteracties uitgewerkt in samenspraak met de coach&coördinator.
Onderstaand de analyses van de achtereenvolgend de RVE Zorg en Verblijf en de RVE Zorg Thuis.

Zorg & Verblijf

In onderstaand figuur is de verdeling naar type meldingen weergegeven. Medicatie (32%) en valincidenten (57%) worden het vaakst gemeld. Probleemgedrag betreft 8% van de meldingen.

Overzicht typen meldingen Zorg & Verblijf.

 

Woonzorgcentra

In onderstaand figuur is eenzelfde verdeling naar type melding zichtbaar.

Overzicht van de type van de meldingen in de woonzorgcentra.

 

Zorg Thuis

Ook dit figuur toont hetzelfde patroon:

Overzicht typen meldingen wijkteams.

 
Medezeggenschap cliëntenraad

Medezeggenschapsregeling
De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) regelt de medezeggenschap van mensen die zorg krijgen van een zorgorganisatie, thuis of in een locatie waar zij wonen. In 2020 heeft Livio op basis van deze wet een medezeggenschapsregeling vormgegeven, waarbij het leidende motto is ‘lokaal regelen wat lokaal kan en centraal regelen wat centraal moet’. Deze regeling zal in 2021 met de lokale (14) cliëntenraden worden besproken, waarbij dan ook de verbinding tussen de centrale cliëntenraad (CCR) en deze lokale raden specifieke aandacht krijgt.

CCR nieuwe stijl
In 2020 is gekozen voor het vormen van een ‘CCR nieuwe stijl’, na de constatering dat het werk van de CCR om specifieke deskundigheden vraagt. De vanzelfsprekende afvaardiging van lokale raad naar centrale raad is losgelaten en er zijn, op basis van een functieprofiel, nieuwe leden geworven. Deze werving was sucesvol en maakt dat per januari 2021 zeven nieuwe leden in de CCR starten. Elk lid van de CCR zal als ambassadeur optreden van een of enkele lokale raden. Ook gaat de CCR werken met commissies, die diepgaand de voorliggende thematiek kunnen voorbereiden.

Advies en instemmingsaanvragen
De CCR heeft zich het werken en vergaderen via beeldbellen in korte tijd heel goed eigen gemaakt, een compliment waard.
In het coronajaar 2020 zijn er 11 bijeenkomsten geweest van de CCR. Dit betrof tweemaal alleen het dagelijks bestuur met de RvB in een conference call (maart en april), eenmaal de voltallige CCR met RvB in een conference call (mei), vijf maal een fysieke CCR-vergadering ‘op gepaste afstand’ (januari, februari, augustus, september, november), drie maal een digitale vergadering (juni, oktober, december).
Er heeft in 2020 viermaal een CCR-overlegvergadering plaatsgevonden met de raad van bestuur, waarbij op een van deze momenten ook de raad van toezicht aanwezig was.

Voor de diverse advies- en instemmingstrajecten van de CCR zie hier.

 

Uitgebrachte adviezen & genomen besluiten

Business Case de Cromhoff

Het document roept een aantal procesmatige vragen en beleidsmatige overwegingen op, maar niet zodanig dat de Raad van Bestuur niet door zou kunnen gaan met dit plan. De CCR stelt een positief advies op.

Voorgenomen besluit gastvrij Livio.

In eerste instantie was het voor de CCR niet duidelijk met welk doel deze notitie is gemaakt. Je kunt het eigenlijk niet oneens zijn met deze notitie. Mogelijk ervaren medewerkers het als een ‘nieuwe” instructie, terwijl zij al heel erg hun best doen voor de cliënt (ondanks hoge werkdruk, ziekteverzuim). Daarnaast zijn Mijn Plan en Medewerker Mooie Dag (MMD) nog niet geheel uitontwikkeld. Na de toelichting door de RvB werd duidelijk dat de totstandkoming van de notitie op eigen initiatief van de medewerkers facilitair is ontstaan. Deze informatie leidt tot een positief advies van de CCR. De CCR complimenteert de medewerkers facilitair met het initiatief.

Strategisch huisvestingsplan 2020 – 2025 Livio.

In beginsel adviseert de CCR de Raad van Bestuur van Livio om dit strategisch huisvestingsplan uit te voeren en te trachten de ambities die erin staan vermeld te realiseren.  De CCR heeft gevraagd voldoende aandacht te besteden aan de vragen en opmerkingen die er zijn gemaakt.

Instemming met gedrag- en huisregels met het verzoek een aanvullende tekst op te nemen:

Wij vragen wat van u als bezoeker en we vragen wat van onze medewerkers. Uiteraard zullen wij al het mogelijke doen om de wettelijke kaders die er zijn na te volgen om cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. Uiteraard mag u ook van Livio verwachten dat wanneer toch sprake is van verwijtbare nalatigheid van Livio wij in redelijkheid en billijkheid uw eventuele schade zullen trachten te vergoeden. We verwachten dat dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen noodzakelijk zal zijn als we onderstaande regels samen zo goed mogelijk na te leven. Dan creëren we een veilig en prettig leef- en werkklimaat. 

Aankoop de Meergaarden:

De CCR is gevraagd te adviseren over het onderzoek aankoop Meergaarden.
De CCR is van mening dat een onderzoek naar de mogelijkheden om de Meergaarden aan te kopen en vervolgens te moderniseren zeer te rechtvaardigen is. Het advies is om een en ander in nauwe samenwerking en in overleg te doen met andere zorgaanbieders in de Achterhoek. Dit vanwege het feit dat de Achterhoek krimpt en er op lange termijn wellicht minder vraag is naar een voorziening als de Meergaarden waardoor het risico voor Livio wordt vergroot

Coronamaatregelen (mei 2020):

In vergadering heeft de RvB met de CCR lang stil gestaan bij de maatregelen die er in het recente verleden zijn doorgevoerd om besmetting in welke zin dan ook met het Coronavirus te voorkomen. De CCR heeft aangegeven begrip te hebben voor en in kan stemmen met de inhoud van de maatregelen en de wijze waarop deze zijn doorgevoerd en geïmplementeerd.

Er is ook gesproken over de verruimingsmaatregelen die begin 2021 worden voorbereid. De CCR kan instemmen met de wijze waarop die verruiming van de bezoekregeling vormgeeft. De CCR heeft daarbij de volgende opmerkingen gemaakt:

 • Het is belangrijk dat er voldoende zorg is voor de medewerkers van Livio.
 • Als er vrijwilligers worden ingezet bij het “deurbeleid” is het goed dat er voor deze vrijwilligers een goede back-up is.
 • Aandacht voor het registratiesysteem voor bezoekers, voor elke locatie hetzelfde en toegankelijk in verband met mogelijk contactonderzoek dat moet plaats vinden na een (hopelijk uitblijvende) besmetting.
 • De suggestie om binnen Livio één aanspreekpunt te creëren voor opmerkingen, kritiek en vragen van bezoekers, familie en andere betrokkenen. Dit om plaatselijke medewerkers zoveel als mogelijk te ontlasten en in te kunnen zetten voor hun primaire functie.

De CCR vroeg aandacht voor het gesprek en de communicatie met de verschillende lokale cliëntenraden in dit kader. De CCR intensiveert ook zelf communicatie met de verschillende lokale raden.

Jaardocument 2019 Livio

De CCR complimenteert de organisatie met het feit dat dat erop zowel financieel als inhoudelijk vlak steeds meer voortgang wordt gemaakt en dat visie en strategie meer bij elkaar komen. Er ontstaat volgens de leden van de CCR meer samenhang.

Spannend is welke impact Corona heeft op de prestaties van Livio dit jaar. Hierover wordt met zorgverzekeraars maar ook met het ministerie van gedachten gewisseld. Dat gebeurt plaatselijk, regionaal maar natuurlijk ook op landelijk niveau.

Advies: CCR stemt in met het jaarverslag. Voor de totale organisatie spreekt de CCR complimenten uit.

Concept brochure De Cliëntenraden.

CCR gaat akkoord met het concept

Procedure selectie lid Raad van Toezicht op voordracht CCR:

De CCR heeft belangrijke input geleverd voor het profiel van de te werven nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van Livio, waarvan één lid tevens het lid op voordracht van de CCR is. Vervolgens bepaalt de CCR zelf de keuze voor het voordrachtslid, als onderdeel van de gehele procedure. Deze integrale route is veelvuldig afstemming geweest tussen CCR en RvT, tot volle tevredenheid aan beide kanten. In 2021 wordt dit proces afgerond.

Advies Begroting

Gelet op de cijfers en risico inschattingen kan de CCR positief adviseren. Wanneer er zich grote verschuivingen gaan voordoen stelt de CCR het op prijs daarover geïnformeerd te worden. Graag ziet de CCR in volgende jaren dat de beleidscyclus zodanig wordt vormgegeven dat er meer tijd is voor voorbereiding en (onderlinge) bespreking. De adviesfunctie van de CCR kan dan nog meer tot z’n recht komen.

 

 

Zorginnovatie & Zorgtechnologie

Livio is een innovatieve organisatie en heeft in 2020 een belangrijke stap gezet om zorginnovatie en zorgtechnologie daadwerkelijk gestructureerd een plek te geven in de bedrijfsvoering. Innovaties in de zorg en zorgtechnologie zijn namelijk niet meer weg te denken en noodzakelijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen, de kosten acceptabel te houden en het werk- en leefplezier van medewerkers en cliënten te vergroten.

Zo is in 2020 een coördinator Innovatie en Zorgtechnologie aangesteld. Hierdoor ontstond er meer focus op het proces. Prille innovatieve ideeën konden worden aangedragen en werden uitgewerkt in concrete plannen. Zo ontstond er meer ruimte om zorgtechnologie op de juiste wijze in te zetten. Het streven is om steeds meer zorgtechnologie op te nemen in het reguliere zorgaanbod. In een in 2020 opgesteld visiedocument, waarin Livio de visie op innovatie en zorgtechnologie toelicht, zijn de volgende vier doelen verwoord.

 
 • Livio zorgt dat zowel in de thuiszorg als in de woonzorgcentra en verpleeghuizen technologie een onderdeel wordt van het reguliere zorgaanbod
 • Livio ontzorgt haar medewerkers door technologie breed beschikbaar te maken en laagdrempelig in te zetten
 • Medewerkers van Livio zien het faciliteren en gebruiken van innovaties en zorgtechnologie als een waardevol en vanzelfsprekend onderdeel van hun werkzaamheden
 • Livio werkt op gebied van innovatie en zorgtechnologie actief samen met partners, zowel in de keten als met collega-VVT-organisaties

De eerste resultaten van innovatie en zorgtechnologie in 2020. 

 
 • Een duidelijk, goed toegankelijk digitaal platform voor medewerkers over innovatie en zorgtechnologie
 • Start met de pilot: de inzet van ‘Tessa’ in vier woonzorgcentra
  Tessa is een dagritmerobot, die ouderen in een beginnend stadium van dementie handvatten geeft om langer zelfstandig te blijven. Tessa ondersteunt onder andere bij voldoende drinken, regelmatig eten, en op tijd klaar staan voor de taxi naar (bijvoorbeeld) dagbesteding. Tessa zorgt ervoor dat medewerkers op afstand reminders kunnen invoeren, waardoor de fysieke conditie van de cliënten toeneemt en o.a. de medicatietrouw verbetert

 
Calamiteitenonderzoek 2020

Bij een vermoeden dat een incident met ernstig gevolg mogelijk veroorzaakt is doordat er iets is misgegaan in de kwaliteit van zorg, doet de calamiteitencommissie van Livio in opdracht van de raad van bestuur onderzoek naar dit incident. In 2020 hebben zeven onderzoeken naar mogelijke calamiteiten plaatsgevonden, verdeeld over de RvE’s en locaties van Livio. Bij geen van deze onderzoeken is geconcludeerd dat er sprake is geweest van een calamiteit.
Op basis van het zorgvuldig en breed vormgegeven onderzoek zijn in zes van de zeven onderzoeken wel verbetermaatregelen of verbeteradviezen gegeven, ter voorkoming van mogelijk nieuwe incidenten.