Samenwerking in de keten

Het innemen van een actieve rol in de diverse samenwerkingsketens in de regio, dat is waar Livio voor gaat!

 

Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de partijen. Met als doel samen te zorgen voor een optimale (zorg)afstemming rond de cliënt. Lees hieronder wat in 2021 middels diverse samenwerkingen is gerealiseerd.

Zorgschakel Enschede

Livio is net als in 2020 voorzitter en penvoerder van de coöperatie Zorgschakel Enschede (ZSE), waarin naast Livio ook de zorgaanbieders Liberein, De Posten en Zorggroep Manna deelnemen. Dit vanuit het doel om in samenwerking zowel de hoogwaardige kwaliteit als de continuïteit van specialistische (thuis)zorg voor cliënten te garanderen.

Vier specialistische teams 
Binnen ZSE wordt gebruik gemaakt van gezamenlijke capaciteit op het gebied van specialistische zorg. Daardoor kunnen vier gespecialiseerde teams hun kennis en kunde breder inzetten dan slechts binnen de eigen organisatie. Dit betreft de zorg aan cliënten inzake de nachtzorg, wondzorg en gespecialiseerde verpleegkundige handelingen/medisch technisch handelen. De frontoffice van de Zorgschakel zorgt voor 7×24 uurs toeleiding van cliënten naar de voor hun best passende plek van vervolgzorg. De teams tellen samen ruim veertig medewerkers en verlenen zorg aan ruim 4000 cliënten binnen de vier ZSE-organisaties, maar ook aan ruim 20 andere zorgorganisaties.  

Samen innoveren 
Ook de inhoudelijke (door)ontwikkeling van de Zorgschakel gebeurt binnen de coöperatie, waarbij het bestuur en het management van de vier aangesloten organisaties een actieve bijdrage leveren aan de strategische en beleidsmatige ontwikkeling van de Zorgschakel. 

Resultaten 2021 
Ook in het jaar 2021 heeft de manager ZSE weer een coördinerende en verbindende rol gespeeld in de regionale aanpak van corona.

Voor meer informatie over de Zorgschakel Enschede zie website www.zorgschakelenschede.nl en het jaarverslag 2021. 

 

ROAZ

Sinds begin 2020 maakt de ouderenzorg-sector deel uit van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Euregio. De bestuurder van Livio vertegenwoordigt vanaf dat moment de ouderenzorg-organisaties van Oost Twente binnen het ROAZ. Nadat corona ons land trof, is in gezamenlijkheid door alle organisaties die in de regel met acute zorg te maken hebben gezorgd voor afstemming en eenduidigheid omtrent de maatregelen rond corona. De reguliere bestuurlijke overlegvorm binnen het ROAZ werd op dat moment een crisis overlegvorm, die het hele jaar 2021 heeft aangehouden en pas begin 2022 weer is genormaliseerd.

De meerwaarde van deelname van de ouderenzorg in dit ROAZ-verband is van uitermate belang gebleken. Alle regionale organisaties hebben gezien en gemerkt dat ouderenzorgorganisatie een belangrijke schakel vormen in de acute zorgketen, met name bij acute situaties bij ouderen. In zo’n situatie is het belangrijk dat de oudere zo snel mogelijk op de meest passende locatie wordt opgenomen, waarbij dit zéker niet altijd het ziekenhuis is.

Livio zal ook in 2022 deze vertegenwoordigende rol in het ROAZ blijven vervullen.

Zorgpad Observatie

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek

Dit transmurale zorgpad wordt vormgegeven door de Zorgschakel Enschede (Livio, De Posten, Liberein), de huisartsen (LHV, THOON), Medisch Spectrum Twente (MST) en zorgverzekeraar Menzis. Het doel is om kwetsbare ouderen zo snel en effectief mogelijk de best passende vervolgzorg te bieden, indien zij in een acute situatie (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Hierdoor wordt onterechte opname via de SEH van het ziekenhuis voorkomen. Eind 2020 is na een evaluatie besloten tot voortzetting van dit Zorgpad.

Resultaten
De resultaten van 2021 tonen aan dat door de inzet van dit Zorgpad 75% van de cliënten nu direct de juiste (verzorg)zorg ontvangt op de juiste plek in plaats van voorheen 22% (2019). Dit gebeurt na een gemiddelde observatieperiode van 11 dagen, waarin de situatie van de cliënt volledig in kaart wordt gebracht. Na deze 11 dagen gaat bijna 60% van de cliënten terug naar huis.Daar een geriatrische behandeling direct kan worden gestart, biedt het een optimale mogelijkheid tot herstel voor de cliënt.

Klik hier voor de infographic 2021.

Vervolg
De goede resultaten in de afgelopen twee jaren zijn aanleiding om in 2022 te onderzoeken of verruiming mogelijk is van de verwijsmogelijkheden en de te verwijzen doelgroepen.

Pilot wijkgericht werken (ZSE)

In Zorgschakel verband heeft Livio in 2021 samen met de drie andere deelnemend organisaties het gezamenlijke (en ook landelijke) vraagstuk in de wijkverpleging opgepakt. Dit vanuit de visie dat bij een toenemende (complexe) zorgvraag en minder beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel goede zorg voor thuiswonende cliënten een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid is. Waarin de cliënt als wijkbewoner écht centraal staat, waar bereikbare en herkenbare wijkverpleging beschikbaar is, waar plek is voor preventie en voor het ontlasten van de verwijzers/huisartsen.

Vanuit de Subsidieaanvraag Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) is subsidie toegekend voor het uitvoeren van twee pilots.

In de pilot Enschede Centrum staat het opzetten van een duurzaam team met herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging centraal. Het doel is om zorginstellingen samen te laten werken als één integraal team in de wijk, dat herkenbaar is voor cliënten en andere lokale zorgverleners.
De pilot in Enschede Zuid stelt het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties in de keten centraal. Hier ligt de nadruk meer op de coördinatiefunctie en is het doel om de zorg efficiënter te organiseren en waar mogelijk vroeg-signalering en preventie te verbeteren.

Beide pilots staan, na een zorgvuldige voorbereiding, eind december 2021 in de startblokken om begin 2022 van start te gaan. 

Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)

Acute zorg op het juiste moment op de juiste plek
Livio heeft een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Twente, gevestigd op de spoedpost in Enschede. Op deze locatie werken de Livio Zorgcentrale, de triagisten en verpleegkundig centralisten van Ambulance Oost, Spoedzorg Huisartsen Twente, Mediant samen op één locatie. Op die manier bundelen ze hun krachten om zo betere spoedzorg te bieden. De instellingen Centrale Huisartsenpost Almelo, Carintreggeland en Dimence doen daarnaast actief mee aan de projectorganisatie.

Het doel is dat elke hulpvraag, onafhankelijk met wie de patiënt contact legt, gaat leiden tot de juiste inzet van acute zorg op het juiste moment op de juiste plek.

Samenwerking verhoogt kwaliteit, juist in deze periode
De samenwerking in de acute zorgketen was er al. Maar door samen te werken op één locatie wordt deze nog intensiever. De medewerkers binnen de acute zorg leren elkaar beter kennen en kunnen daardoor beter gebruik maken van elkaars expertise. De pilot, gestart in 2020, heeft door corona en door personele krapte helaas vertraging opgelopen. Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2022 een doorstart te maken, waarbij ook meteen naar verdere digitalisering van de samenwerking wordt gekeken.

Technologie & Zorg Academie

Livio heeft een zeer goede relatie met de Technologie & Zorg Academie (TZA). De TZA begeleidt bij bewustwording, acceptatie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk. Een thema dat binnen Livio een belangrijke rol speelt. Vanuit Livio zijn we aangesloten bij diverse netwerken vanuit de TZA, enerzijds om mee te denken over de richting waarin de TZA moet ontwikkelen en anderzijds om waar het kan kennis te delen en gemeenschappelijke werkwijzen te hanteren.

In 2021 zijn er vanuit de TZA scholingen georganiseerd, die door de zorgmedewerkers van Livio goed zijn bezocht. Een groot aantal zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan de twee basisscholingen rondom de inzet van zorgtechnologie.

Ook heeft de TZA-infotruck, een omgebouwde vrachtwagen vol zorgtechnologie producten, bij Livio gestaan. Medewerkers hebben hierin veel nieuwe technologieën kunnen zien. Ook het Living Lab van de TZA is door Livio medewerkers goed bezocht.

Livio werkt hiernaast ook mee aan initiatieven vanuit de TZA om zorgtechnologie bij andere organisatie onder de aandacht te brengen.

Kortom, de mogelijkheden die de TZA te bieden heeft worden door Livio goed benut.