Samenwerking in de keten

Het innemen van een actieve rol in de diverse samenwerkingsketens in de regio, dat is waar Livio voor gaat!

 

Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de diverse partijen. Met als doel samen te zorgen voor een optimale (zorg)afstemming rond de cliënt. Lees hieronder wat Livio in 2020 middels diverse samenwerkingen heeft gerealiseerd.

Zorgschakel Enschede

Livio is penvoerder van de coöperatie Zorgschakel Enschede (ZSE), waarin naast Livio ook de zorgaanbieders Liberein, De Posten en Zorggroep Manna deelnemen. Dit vanuit het doel om in samenwerking zowel de hoogwaardige kwaliteit als de continuïteit van specialistische (thuis)zorg voor cliënten te garanderen.
De ambitie van de Zorgschakel Enschede is om een naadloos zorglandschap te creëren voor elk client in de regio en daarbij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek te bieden.

Vier specialistische teams
Binnen de coöperatie mawordt gebruik gemaakt van gezamenlijke capaciteit op het gebied van specialistische zorg. Daardoor kunnen deze gespecialiseerde verpleegkundigen hun kennis en kunde breder inzetten dan slechts binnen de eigen organisatie. Dit betreft de zorg aan cliënten inzake de nachtzorg, wondzorg en gespecialiseerde verpleegkundige handelingen/medisch technisch handelen. De teams tellen een veertigtal medewerkers. De frontoffice van de Zorgschakel, gevestigd in de hal van het ziekenhuis in Enschede (MST), zorgt voor 7×24 uurs toeleiding van cliënten naar de voor hun best passende plek van vervolgzorg. 

Samen innoveren
Ook de inhoudelijke (door)ontwikkeling van de Zorgschakel gebeurt binnen de coöperatie, waarbij het bestuur en het management van de vier aangesloten organisaties een actieve bijdrage leveren aan de strategische en beleidsmatige ontwikkeling van de Zorgschakel.

In 2020 en 2021 levert Livio ten behoeve van de bestuurlijke activiteiten de bestuurlijk voorzitter en de bestuurssecretaris. In 2020 is, na de eerste fase van kwartiermakerschap, een manager ZSE geworven en per 1 januari 2021 aangesteld.

Resultaten 2020
Het jaar 2020 werd sterk beïnvloed door corona. Zorgschakel Enschede had een coördinerende rol bij de opname op de cohort-afdelingen en nam deel aan netwerk- en afstemmingsoverlegen in de hele regio. Vanuit Livio is een separaat corona-wijkteam opgezet dat ook ter beschikking werd gesteld aan de Zorgschakel partners.

Conform de meerjarenambitie  is in 2020 gewerkt aan de volgende thema’s

  • de voorbereiding voor een gezamenlijke campagne om mensen voor de zorgsector te interesseren en de opzet van een employability centrum;
  • voorbereiding om te komen tot identieke (digitale) sleutelkluizen voor alle cliënten van de vier partners. Realisatie vindt plaats in 2021;
  • Verdere uitwerking van de leidraad wijkverpleging naar een gezamenlijk wijkgericht werken in de wijkverpleging. Start van pilot vindt plaats in 2021;

Voor meer informatie over de Zorgschakel Enschede zie website www.zorgschakelenschede.nl en het jaarverslag 2020.

Regiovisie Twente

Regiobeeld
De beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg staat onder druk. De stijgende zorgvraag en de afname van het aantal zorgverleners zorgt voor een toenemend gat tussen vraag en aanbod. Een landelijke aanpak kan deze problematiek niet oplossen, daarvoor is een regionale aanpak vereist. Immers, elke regio is anders. Regionale zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en andere partijen werken samen om het toekomstig zorglandschap verder vorm te geven. Zo ook in Twente, onze regio met 14 gemeenten en 628.000 Twentenaren.

Livio heeft als grote VVT-aanbieder een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming in 2020 van het ‘regiobeeld Twente’, waarin wordt beschreven hoe de regio eruit ziet, wie er wonen en vervolgens hoe het zorglandschap is vormgegeven en met welke zorgaanbieders.

Link naar infographic regiobeeld

Regiovisie Twente Beter
Vanuit deze gezamenlijke beleving van de uitdagingen, is vervolgens een regiovisie opgesteld ‘Twente Beter’, met als doel het bereiken van meer kwaliteit van leven voor de Twentenaar.

Regiovisie Twente Beter

De regiovisie laat zien hoe Twente de zorg in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kan houden. De visie stelt dat we er meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar ontstaat door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.  En tot nieuwe manieren om zelfredzaamheid vorm te geven door het beschikbaar maken van hulp en zorg dichtbij.  In de visie zijn gezamenlijke doelen gesteld, vertaald naar concrete acties. Daarbij begint de regio niet opnieuw, maar worden alle mooie initiatieven die er al zijn aan elkaar gekoppeld en hetgeen al goed werkt geoptimaliseerd.
Livio zet graag de schouders onder deze beweging, vanuit de overtuiging dat we alleen in samenwerking verder komen in de regio.

Zorgpad Observatie

De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek

Regelmatig is het voor huisartsen en de spoedeisende hulp (SEH) artsen niet eenvoudig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor een kwetsbare oudere in een crisissituatie. Hierdoor worden ouderen opgenomen in het ziekenhuis, terwijl dat eigenlijk niet nodig is of zij kunnen op een verkeerde plek terechtkomen. Om voor deze groep de zorg te verbeteren heeft in 2020 het initiatief ‘Zorgpad Observatie’ een vervolg gekregen en is deze eind 2020 geëvalueerd.

Het Zorgpad Observatie

Dit initiatief, gestart in 2019, is van Zorgschakel Enschede (een samenwerkingsverband van VVT-organisaties Livio, De Posten, Liberein, en Manna), de huisartsen (LHV, THOON), Medisch Spectrum Twente (MST) en zorgverzekeraar Menzis. Livio heeft in 2020 samen met De Posten en Liberein zes observatieplekken in de regio.
In het Zorgpad wordt multidisciplinair samengewerkt, waarbij de cliënt binnen een VVT organisatie gemiddeld 12 dagen wordt geobserveerd, behandeld, getrieerd en geïndiceerd om vervolgens beter en sneller de juiste vervolgzorg te kunnen bepalen.

Resultaten

De resultaten tonen inderdaad aan dat door de inzet van dit Zorgpad 76% van de cliënten nu direct de juiste indicatie en vervolgzorg ontvangt in plaats van voorheen 22% (bij vooraf inschatting van verwijzer). Tevens wordt dubbel werk voorkomen door eenduidige diagnostiek en triage. Ook biedt het een optimale mogelijkheid tot herstel voor de cliënt.

Klik hier voor de infographic.

Vervolg

De resultaten geven voldoende aanleiding om het Zorgpad ook in 2021 te vervolgen.

Zorg Coördinatie Centrum (ZCC)
Acute zorg op het juiste moment op de juiste plek
De samenleving en de zorg veranderen, daarmee verandert ook het acute zorglandschap.

De landelijke ‘houtskoolschets acute zorg’ (discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap, VWS, 2020,) is door de Twentse zorginstellingen als leidraad gebruikt om in de regio de coördinatie van de acute zorg te verbeteren.

Livio heeft een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van onderstaande pilot.

Het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Twente is gevestigd op de spoedpost in Enschede. Op deze locatie werken de Livio Zorgcentrale, de triagisten en verpleegkundig centralisten van Ambulance Oost, Spoedzorg Huisartsen Twente, Mediant samen op één locatie. Op die manier bundelen ze hun krachten om zo betere spoedzorg te bieden. De instellingen Centrale Huisartsenpost Almelo, Carintreggeland en Dimence doen daarnaast actief mee aan de projectorganisatie.

Samenwerking verhoogt kwaliteit, juist in deze periode
De samenwerking in de acute zorgketen was er al. Maar door samen te werken op één locatie wordt deze nog intensiever. De medewerkers binnen de acute zorg leren elkaar beter kennen en kunnen daardoor beter gebruik maken van elkaars expertise. De pilot, gestart in 2020, zal in 2021 uitwijzen of onderling schakelen gemakkelijker en meer gestructureerd gaat. Voor patiënten is de verwachting dat door zorgcoördinatie een kwaliteitsverhoging ontstaat van de acute zorg. Onafhankelijk met wie de patiënt contact zoekt, leidt de hulpvraag tot het ontvangen van de juiste inzet van acute zorg op het juiste moment op de juiste plek.