Basis op orde

In 2020 heeft Livio gewerkt aan het borgen van diverse interne randvoorwaarden op het gebied van (zorg)kwaliteit, ICT, HRM, Finance en Risicomanagement.

 

Met elkaar werken aan een goede basis, samen de ‘basis op orde’ brengen. Daardoor blijft Livio als bedrijf gezond en blijft de hoge kwaliteit van zorg, waar Livio voor staat,  gegarandeerd. Lees hieronder meer over de thema’s die in 2020 bij Livio ‘op orde’ zijn gebracht.

Certificering op orde

Livio heeft tot 2020 altijd het HKZ kwaliteitssysteem als uitgangspunt gehanteerd voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Begin  2020 is  ervoor gekozen om van HKZ over te gaan naar ISO certificering.

Certificatie op basis van ISO 9001 zorgt ervoor dat de inrichting van het managementsysteem afgestemd kan worden op de behoeften van de specifieke situatie van onze organisatie. Deze proces- en systeemgeoriënteerde benadering is een solide basis om ons kwaliteitsmanagementsysteem continue op peil te houden.

Na een grondige voorbereiding vond in november 2020  de audit op basis van de NEN-EN-ISO 9001-2015 (NL) norm plaats,  uitgevoerd over zes dagen. Vanwege corona vonden de gesprekken plaats via TEAMS.

Gedurende de audit kwamen de volgende onderwerpen aan de orde

 • Het kwaliteitsmanagementsysteem, de directiebeoordeling en de beleidssystematiek
 • De manier waarop bij Livio wordt omgegaan met verbeter- en realisatieprocessen, klachten en interne audits
 • Het werken aan de overgang naar het ECD en de nieuwe aspecten daarvan
 • Innovatie en zorgtechnologie als nieuw item van de afdeling cliëntbeleving

Met grote trots werd eind 2020 vernomen dat er geen enkele tekortkoming werd geconstateerd en dat Livio voor drie jaar de ISO certificering heeft behaald! Jaarlijks zal hierop een tussentijdse toetsing worden uitgevoerd, de eerste heraudit is gepland voor november 2021.

ICT op orde

ICT is een thema dat veelomvattend is en tegelijk een grote variëteit aan systemen en processen kent. Ook binnen Livio, met de vele locaties, zorgtyperingen en teams, is dit het geval. Om die reden stelt de afdeling ICT het doel om eenduidige, betrouwbare, efficiënte en kwalitatief goede ICT-dienstverlening na te streven. Passend bij de kernwaarden van Livio en vanuit twee overkoepelende uitgangspunten vorm te geven: , ‘one way of working’ invoeren en ‘keep it simple’.

Dat betekende in eerste instantie vooral: ontzorgen, de zelfredzaamheid van medewerkers vergroten, procesgerichte services bij bieden, keuzes maken en de totale infrastructuur op orde brengen. Daaraan werkend via een continu verbeterproces.

Onderstaand enkele resultaten van deze meerjaren transitie.

Herinrichting ICT-afdeling 

 

Herinrichting ICT-afdeling

De afdeling ICT heeft een nieuwe indeling gekregen. Deze is nu verdeeld in:
A. Advies & projecten
B. beheer & changemanagement
C. de serviceafdeling.

Met veel samenwerkingspartners/leveranciers zijn nieuwe, duidelijkere en scherpere  afspraken gemaakt en vastgelegd in service level agreements (SLA).

ICT-infrastructuur op orde

 

ICT-infrastructuur op orde

– aanleg dark fiber, met als resultaat altijd een back-up in digitale bereikbaarheid
– een vernieuwd WIFI-netwerk
– voorbereiding om in 2021 naar een eenduidig en vernieuwd verpleegoproepsysteem over te gaan
– nieuwe laptops en mobiele telefoons voor alle medewerkers in de wijkzorg

Optimalisatie serviceafdeling 

 

Optimalisatie serviceafdeling (voorheen helpdesk)

– Kennisbank met zoekfunctie (doorlink), vanuit het vermogen tot zelfredzaamheid van ieder

– digitale helpdesk met resultaatafspraken (gevolg: eind 2020 geen wachttijd meer)

Herinrichten applicatielandschap

 

Herinrichten applicatielandschap
In de veelvoud van applicaties binnen Livio is ordening aangebracht op basis van het uitgangspunt dat het landschap wordt ingericht vanuit de vijf pijlers:

 • Cliëntgericht
 • Zorggericht
 • Organisatiegericht
 • Administratief gericht
 • Basis infrastructuur.

Voor alle pijlers wordt de komende jaren gewerkt aan het inrichten en optimaliseren van een  standaard applicatielandschap. Hierbij aansluitend aan de strategische doelen.

Doorontwikkeling inkoop

In 2020 heeft  de afdeling Facilitair Bedrijf een analyse uitgevoerd over de inkoopfunctie binnen Livio. Aan de hand van de organisatiebeschrijving, de vormen van dienstverlening en de samenwerkingsverbanden zijn vier niveaus van inkoop onderscheiden, waarbij inzicht is gegeven in de huidige en gewenste situatie van de afdeling inkoop. Hierbij werd onder meer geconstateerd dat een grote organisatie als Livio behoefte heeft aan strategische inkoop naast operationele inkoop.

De doorontwikkeling van de inkoopfunctie kent nu de volgende doelen.

 • Een inkoopafdeling koopt het beste product tegen de laagste prijs op een zo efficiënte, professionele, en gestructureerde wijze, waarbij risico’s worden geminimaliseerd en interne klanten tevreden zijn
 • Het is een zichtbaar geprofileerde afdeling, die zich bezighoudt met aanbestedingen, de (facilitaire) inkoop en het totale contractbeheer binnen Livio.
  Een resultaat in 2020 is de afronding van het volledige contractbeheer in het digitale systeem ‘Service Now’
 • De afdeling inkoop geeft gevraagd- en ongevraagd advies naar de stakeholders, bijvoorbeeld ten aanzien van marktontwikkelingen of proefplaatsingen
 • Binnen het inkoopteam zijn rollen/aandachtsgebieden helder verdeeld, waardoor inkopers hun eigen specialisme kunnen ontwikkelen

De doorontwikkeling van de inkoopfunctie zal de komende jaren verder vorm krijgen. 

Financiën op orde

Financiële gegevens

Het financieel resultaat over 2020 bedraagt een bedrag van € 4,1 miljoen. Dit is 3,2% van de omzet ad € 128 miljoen en ligt daarmee in lijn met het resultaat over 2019. De toename van de ontvangsten uit hoofde van de kwaliteitsmiddelen en de in 2020 van het kabinet ontvangen zorgbonus voor de zorgmedewerkers hebben gezorgd voor een stijging van de opbrengsten. De extra kwaliteitsmiddelen zijn benut voor de inzet van extra personeel en de zorgbonus heeft Livio in december uitgekeerd aan de medewerkers. Deze bonus is een blijk van waardering voor de uitzonderlijke prestaties die zij gedurende het jaar hebben geleverd.

Een deel van de in de jaarrekening opgenomen opbrengsten betreft vergoedingen in het kader van omzetderving en voor extra uitgaven door de corona-pandemie. In totaal heeft Livio recht op een vergoeding van circa € 6,4 miljoen, verdeeld over WLZ, ZvW en WMO. Bij de opgave van deze corona-vergoeding heeft Livio echter afgezien van een declaratie ter grootte van circa €1 miljoen. Dit is reeds verwerkt in het resultaat. De coronaschade en de coronacompensatie zijn hiermee niet van invloed geweest op het door Livio behaalde resultaat in 2020.

Wij zijn trots op het resultaat dat wij in 2020 samen met onze medewerkers hebben behaald. Vanwege de noodzakelijke renovatie en vernieuwbouw van enkele locaties is het belangrijk dat Livio financieel gezond is. De verbouwingen komen ten goede aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en een verhoogd woon- en leefplezier van onze cliënten. Zo is de verbouwing van onze locatie De Cromhoff al in volle gang. Als organisatie kunnen we na deze verbouwingen beter voldoen aan de stijgende vraag naar intensievere zorg in de regio. Om deze bouwprojecten te kunnen garanderen sturen wij op voldoende resultaat en vermogen.

 

 

 

Processen op orde

Binnen Livio bestaat een veelheid aan processen, die ook vaak veel onderlinge verbanden hebben. In 2020 is een eerste aanzet gemaakt om deze overzichtelijk te rangschikken in een procesplaat; een integrale procesplaat als basis en richtinggevend voor alle daarvan afgeleide Livio processen. Het denken en werken vanuit deze procesplaat zal binnen Livio naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren bij het werken aan onze visie en strategie.

De procesplaat zal begin 2021 gereed zijn en vervolgens worden alle daarvan afgeleide processen in detail beschreven en uitgebeeld.  Het uitwerken van de procesplaat heeft een grote verbinding met onze ICT infrastructuur, de financiële bedrijfsvoering en het kwaliteitsmanagementsysteem.
Dit zal over de jaren doorlopen en komt in 2021 tot uiting in het verder inrichten van de (ICT) kennisbank en het (digitale) kwaliteitshandboek.

 

Digitale vooruitgang

Bij de basis op orde hoort ook het optimaal en volledig gebruik van alle ondersteunende digitale systemen binnen Livio, afgestemd op elkaar en waar nodig gekoppeld aan elkaar.

In 2020 heeft Livio ervoor gekozen om zowel voor de afdeling P&O als de financiële afdelingen één integraal systeem (in the cloud) te gaan gebruiken. Eén softwarepakket, dat beide diensten kan bedienen en veel handmatige (overbodige) arbeid bespaart. De implementatie is eind 2020 gestart en loopt door naar optimalisatie en afronding in 2021. Vervolgens zal in 2021 op basis van de nieuwe inrichting en ‘registratie bij de bron’ gestart worden met het genereren van stuurinformatie voor iedereen die dit nodig heeft.

Kwaliteit van zorg op orde

Op 16 april 2019 werd de locatie Wiedenhof te Haaksbergen bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tijdens dit bezoek werden op een drietal onderdelen verbetermogelijkheden geconstateerd:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Deskundigheid van zorgverlening
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid

Livio werd in de gelegenheid gesteld om hierop te gaan verbeteren.

Tijdens het vervolgbezoek op 11 maart 2020 zag de inspectie aantoonbare verbeteringen in persoonsgerichte zorg en methodisch werken. Zij benoemde tevens  dat door uitbreiding van formatie er optimale voorwaarden zijn gecreëerd voor leren en verbeteren in de teams. Met zichtbaar veel ruimte voor onderling overleg en reflectie bij de teams.

De IGJ zag na het afleggen van het vervolgbezoek geen aanleiding meer tot vervolgbezoeken en heeft het volste vertrouwen uitgesproken dat Livio aan de wet- en regelgeving en veldnormen voldoet en dit op alle locaties zal continueren.

Risicomanagement gestart

Livio is  in 2020 gestart met het professionaliseren van (financieel) risicomanagement, daar risicosignalering en risicobeheersing een belangrijke pijler vormen van de ‘Basis op Orde’. De afdeling Finance & Control ís daartoe uitgebreid met deze taak en heet nu Finance, Control & Riskmanagement (FC&R).

De in 2020 speciaal hiervoor aangestelde risicomanager legt een specifieke focus op de optimale inrichting én borging van alle administratieve processen en signaleert tijdig mogelijke risicovolle processen. Als eerste is het primaire proces ‘van indicatie tot en met facturatie’ voor cliënten met zorg en verblijf grondig doorgelicht vanuit de financiële verantwoordingsbril. Stap voor stap zullen alle andere cliëntgroepen volgen. Elke bevinding kan aanleiding zijn voor een verbeterslag, passend binnen de cultuur van ‘continu verbeteren’ binnen Livio.
En door elke stap samen met de zorgprofessionals te zetten, wordt risicomanagement steeds concreter en van iedereen.

 
 
P&O op orde

Bij de afdeling personeel en organisatie (P&O) is in 2020 de basis beter op orde gebracht. Met behulp van de LEAN-management methodiek zijn de interne P&O processen onder de loep genomen en zijn optimalisatie en verbetertrajecten in kaart gebracht. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt.

In 2020 is tevens gewerkt aan de strategische doorontwikkeling van de P&O-adviseur. Deze professional heeft een duidelijker plaats en positie gekregen in de organisatie, waarbij projecten organisatiebreed worden opgepakt. De P&O-adviseurs hebben een intensieve rol in de ondersteuning van de RvE’s.

Vanuit P&O is een belangrijke bijdrage geleverd aan diverse verbetertrajecten die helpen om de randvoorwaarden in onze werkorganisatie te verbeteren:

 • Overgang naar één digitaal bronsysteem voor zowel de afdeling Finance (FC&R) als de afdeling P&O, met aandacht voor de juiste weergave van de organisatiestructuur
 • Nieuwe website voor werving van nieuwe medewerkers en werken met een nieuw softwarepakket wat het wervingsproces beter kan ondersteunen: www.werkenbijlivio.nl
 • Professioneel organiseren
 • Ontwikkeling van Mijn Plan voor de Medewerker

Er is in 2020 een mooie basis gelegd om verder te groeien in 2021.