Gekwalificeerde medewerkers

Livio wil graag een aansprekende en uitstekende werkgever zijn. Een ambitie waar ook in 2020 hard aan is gewerkt.

 

Om dit te realiseren zet Livio in op de ontwikkeling en uitvoering van diverse onderdelen van het strategisch HRM-beleid. Welke onderdelen in 2020 zijn gerealiseerd leest u hieronder.

Livio Academie

Livio vindt het opleiden van medewerkers van cruciaal belang en zet zich hier dan ook volledig voor in. De Livio Academie speelt een grote rol binnen de afdeling P&O van Livio.

Daarbij is steeds meer het belang van participatie binnen diverse regionale netwerken en projecten zichtbaar. Zo is er in 2020 nauw samengewerkt met de partners van de Zorgschakel Enschede (ZSE) en is deelgenomen aan regionale projecten met onderwijspartners op het gebied van leren en ontwikkelen van studenten en professionals.

Vanuit de Livio Academie vindt de begeleiding van circa 600 studenten per schooljaar plaats. Dit is vanuit verschillende voltijd- en deeltijdopleidingen vanuit VMBO, MBO, HBO en de Universiteiten.

Naast deze begeleiding onderstaand een aantal thema’s waar de academie zich in 2020 specifiek op heeft gericht:

Corona

 
 • e-learning zuurstoftoediening, verplichte training voor alle verzorgenden en verpleegkundigen
 • e-learning Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM), verplichte training voor alle betrokkenen in de directe zorg.
 • basis module extra handen in de zorg op corona unit. De unit zelf is er tot dusver niet opgestart waardoor training niet gegeven is.
 • doorontwikkelen en afstandsleren. Microsoft teams is gebruikt om elkaar online te ontmoeten en van en met elkaar te leren.

ECD

 

In het kader van het besluit om het bestaande ECD voort te zetten voor verdere digitalisering van dossiers zijn de onderstaande trajecten uitgevoerd:

 • Verbetertraject ECD voor intramurale medewerkers. De training ( e-learning en instructie) is door de Livio Academie ontwikkeld, samen met de inhoudsdeskundigen. Instructie is verzorgd aan key users, die vervolgens fysiek of digitaal de teams hebben geïnstrueerd. De training is tijdelijk onderbroken geweest vanwege toename Corona.
 • Voorbereiding scholing ECD thuiszorg medewerkers. De opzet is gelijk aan die van intramuraal, alleen de inhoud is anders.

Psychogeriatrie

 
 • Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-geriatrie, hiermee zijn in november 2020 circa 45 medewerkers vanuit de intramurale setting gestart
 • Scholingstraject Wet Zorg en Dwang, binnen verpleeghuiszorg waaronder een speciale e-learning module die volop gevolgd is. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor een interactieve video die wordt ontwikkeld om in 2021 uit te zetten.

Online leren

 

Mede door corona heeft het gebruik van online leermogelijkheden een sprong vooruit gemaakt. In 2020 zien we volgende onderdelen bij het online leren:

 • Training digivaardigheden is aangeboden, hier hebben zo’n 75 medewerkers aan deelgenomen.
 • Module triage ontwikkeld en afgerond.
 • Start ontwikkeling tabletop training. Vanwege Corona is dit tijdelijk on hold gezet vanwege de noodzaak om fysiek bij elkaar te komen voor deze training.
 • Oriëntatie en voorbereiding inkoopplan nieuw Leer Management Systeem (LMS). Aanbieders zijn aangeschreven en 6 bureaus hebben hun LMS kunnen presenteren aan een afvaardiging van de organisatie die uit verschillende “functiegroepen” bestond.
 • Good habitz is ingezet als aanbieder van e-learning, gericht op onder meer persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en digitale vaardigheden en vitaliteit. Ondanks Corona wordt hier met regelmaat gebruik van gemaakt. Aantal gebruikers is sterk afhankelijk van de betreffende modules.

Regionaal

 

Deelname aan verschillende regionale projecten i.s.m. onderwijs op het gebied van t.b.v. leren en ontwikkelen van studenten en professionals. Bijvoorbeeld, wijkleercentrum Achterhoek, Transitiemiddelen Twente, Olifantenpad Achterhoek ( lerend verbeteren in de Care).

Overige

 
 • Lean green belt, 14 medewerkers hebben deze training gevolgd vanuit de verschillende eenheden.
 • Mijn plan scholing voor thuiszorgteams.
 • BHV met nieuwe aanbieder getsart in 2020. Vanwege Corona is de fysieke training na drie groepen tijdelijk stop gezet. De e-learning BHV werd wel gevolgd.
 • Start project ‘Mijn Plan Medewerker’
Medewerker tevredenheid

In 2020 is van juli tot september het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) uitgevoerd.

Er hebben 1030 Livio medewerkers meegewerkt aan het onderzoek en 67% hiervan heeft de vragenlijst voltooid. Dit is een voldoende hoge respons om het als betrouwbaar onderzoek te gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers van Livio de kernwaarden Professioneel, Verantwoordelijk en Toegewijd, niet alleen zien als typisch voor Livio, maar ook als belangrijk in het werk en leven van mensen zelf. Dit geeft een stevige basis om op deze waarden verder door te bouwen en ze nog verder te laten doorleven binnen Livio.

Ook blijkt dat de medewerkers redelijk positief zijn over hun werk. Positieve punten zijn vooral de collega’s en het team, maar daarnaast heeft corona in 2020 een grote invloed op medewerkers gehad. Voor een deel van de medewerkers is dit positief geweest (‘door de crisis meer verbondenheid, er kunnen zijn voor cliënten’), maar voor de meerderheid van de medewerkers heeft corona een negatieve invloed gehad. Vooral door hogere werkdruk en meer onzekerheid binnen de eigen leefwereld.

Onboarding

In 2020 heeft Livio sterk ingestoken op de optimalisatie van  werving en selectie. Zo is er een hele nieuwe vacature-website vormgegeven, zodat de vacatures, en het wervingsproces meer passen bij de huidige tijdgeest:  www.werkenbijlivio.nl.  En om nog beter te kunnen voldoen aan de invulling van vacatures is in 2020 een professionele recruiter in dienst gekomen.

Het vinden van nieuwe medewerkers is belangrijk, maar het vervolgens blijvend blijven binden is minstens even belangrijk. Voortkomend uit de projecten arbeidsmarktcommunicatie en optimalisatie naamsbekendheid kwam in 2020 naar voren dat het onboardingsproces verbeterd kon worden. Dit betreft het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers vanaf een ‘warm welkom’ op dag één tot en met een volledig ingewerkte situatie.
In 2020 is veel energie gestoken in het opstellen van een projectplan, waarin de werkwijze om het onboardingsproces te gaan verbeteren is vastgelegd in een aantal processtappen. De eerste stappen hiervan zijn in 2020  gezet en de volgende stappen krijgen in de eerste helft van 2021 een vervolg.

Tenslotte heeft Livio in 2020 de ontwikkeling van het werkgeversmerk (employer brand) verder vormgegeven. Dit werkgeversmerk geeft de identiteit van Livio als werkgever een gezicht. Het werkgeversmerk zal een bijdrage leveren aan het binden en boeien van huidige medewerkers, en het enthousiasmeren van nieuwe medewerkers voor Livio. Deze zal in 2021 verder worden geïmplementeerd.

Medewerker Mooie Dag

Met de functie van Medewerker Mooie Dag wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het persoonlijk welbevinden van de cliënt. Deze medewerker maakt nu deel uit van het multidisciplinaire team en legt de focus van de werkzaamheden op de persoonlijke aandacht voor de cliënt. Hierdoor is er meer aandacht voor het welzijn en welbevinden, waardoor cliënten meer leefplezier ervaren.  In het coronajaar 2020 is de toegevoegde waarde van de Medewerker Mooie Dag binnen de teams extra naar voren gekomen. Zo was mede dankzij hun inzet de continuïteit van zorg en vooral ook de rust binnen de teams geborgd.

De formatie van de Medewerkers Mooie Dag is in 2020 gegroeid van 50 FTE in 2019 naar 67 FTE in 2020.

In 2020 zijn 44 MMD geslaagd voor de opleiding. Deze (in 2020 volledig digitale) opleiding betrof een speciaal ontwikkeld leertraject voor de Medewerkers Mooie dag in samenwerking met het ROC en het Graafschap College, die aansluit bij het functieprofiel ‘nieuwe stijl’. Ongeveer 30% van de gediplomeerden is doorgestroomd naar de opleiding verzorgende 3-IG.

In 2020 is Livio in gesprek geweest met minister van Ark over het splitsen van bestaande functies naar (meer) nieuwe functies (jobcarving). Daarbij is ook de functie van de Medewerker Mooie Dag onder de aandacht geweest, waarbij de minister haar waardering uitsprak over deze ontwikkeling.

Het moge duidelijk zijn dat Livio deze functie ook in 2021 zal voortzetten.

Mijn Plan voor Medewerkers

Samen met Mijn Plan voor de cliënt vormt Mijn Plan voor Medewerkers (MPM) het hart van de strategie(bloem) van Livio.

Livio heeft de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met het werken aan Mijn Plan voor cliënten. Daarom is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een daarvan afgeleide versie van Mijn Plan voor medewerkers. Daarbij is Livio ervan overtuigd dat MPM bij zal gaan dragen aan aansprekend en uitstekend werkgeverschap, een van de vier strategische doelen (bloembladen).

MPM bestaat uit de onderdelen:

 

Mijn Basis; waar kom ik vandaan?

Dit is de eerste stap die de medewerker zet in MPM. Hier komt alle informatie samen over de medewerker tot dan toe, zoals (voor)opleiding, werkervaring, vakbekwaamheid, specialisatie(s) en hobby’s.​

Mijn Basis geeft inzicht voor de medewerker zelf én voor anderen, bijvoorbeeld collega’s binnen het team of voor de leidinggevende. Het geeft inzicht in:

 • wat de medewerker tot dusver heft geleerd;
 • wat de talenten zijn;
 • welke werkervaring de medewerker heft.

Samen met de uitkomst van de TMZ (Talent Motivatie Analyse) ligt hier een belangrijke basis voor de volgende stap: Mijn Welbevinden.

 

Mijn Welbevinden; waar sta ik nu?

Met Mijn Welbevinden voert de medewerker een nulmeting uit op een Likert schaal (1 t/m 5). Door middel van een vragenlijst komt er een score uit op de volgende onderdelen:

 • Vitaliteit: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en werkdruk;
 • (Persoonlijke) groei: vakinhoudelijke groei, persoonlijke ontwikkeling/competenties en talenten;
 • Zingeving: betrokkenheid bij de organisatie, voldoening in het werk en bijdrage leveren;
 • Relaties (samenwerking): sociale steun, relatie met collega’s, relatie met leidinggevende;
 • Werkomstandigheden: vrijheid in je werk, waardering en werkomgeving.

De uitkomsten maken inzichtelijk waar de medewerker behoefte aan heeft en geeft input om eventuele vervolgstappen te zetten.

 

Mijn Ontwikkeling; waar ga ik naar toe?

Bij Mijn Ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt welke vormen van ondersteuning er beschikbaar zijn per onderdeel, zoals online trainingen, coaching, intervisie, etc.

Wanneer de medewerker bijvoorbeeld laag scoort op vitaliteit geeft Mijn Ontwikkeling voorstellen wat de medewerker hieraan kan doen.

De medewerker kan vervolgens doelen en ambities concreet maken en vervolgstappen uitzetten in een actieplan. Het actieplan is een lijst met acties die de medewerker voor zichzelf noteert en wil gaan ondernemen om zijn/haar doelen te behalen die in Mijn Ontwikkeling zijn omschreven. Tot slot gaat de medewerker hierover het goede gesprek aan met de leidinggevende.

De implementatie van MPM zal in 2021 stapsgewijs vorm en inhoud krijgen.

Thuiswerken

Door corona en de verplichtende maatregelen die daarop volgden, was het zwaarwegende advies om “thuis te werken, tenzij” en dit werd binnen Livio ook direct omgezet tot actie. De medewerkers die geen zorgcontacten hadden, voornamelijk werkzaam binnen de staf en ondersteunende diensten, volgden de thuiswerkregels op en werkten een groot deel van het jaar 2020 thuis.
Voor nieuwe medewerkers in 2020 een extra uitdaging om in deze digitale periode toch voldoende ingewerkt te raken.
De afdeling ICT heeft dit thuiswerken bijzonder goed gefaciliteerd, door het digitaal beeld-bellen via Teams voor iedereen plaats-onafhankelijk in te richten en de juiste hulpmiddelen te verstrekken. Zo leerde iedereen binnen Livio in een korte periode de weg naar elkaar te vinden via de digitale snelweg.

De nood tot thuiswerken bracht ook en positieve wending in een nieuwe digitale wereld. Livio constateerde dat thuiswerken na corona structureel onderdeel zou zijn van ‘het nieuwe werken’. Er is vervolgens een thuiswerkbeleid opgesteld om medewerkers, daar waar dit kan, de gelegenheid te geven om permanent een deel van de week thuis te werken. Vanwege het grote animo, met name in de ondersteunende diensten, is te verwachten dat dit beleid begin 2021, na positief bericht van de ondernemingsraad,  ook kan worden ingevoerd na de coronaperiode in 2021.

Medezeggenschap medewerkers (OR)

De ondernemingsraad (OR) van Livio kent in 2020 vier vaste commissies die de onderwerpen, die bij hun aandachtsgebied horen, voorbereiden.

 

Commissie Financiële Zaken
Deze commissie beoordeelt en bespreekt de financiële cijfers van de organisatie, waarbij de begroting, de maandcijfers en de jaarrekening de belangrijkste stukken zijn. Zij bespreekt de financiële resultaten met de manager Finance Control & Risk (RC&R).

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)

Tot de taken van deze commissie behoren het bespreken van zaken met betrekking tot arbeidsomstandigheden, het verkrijgen van informatie op dit gebied en het bevorderen van de naleving van de voorschriften ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Commissie Communicatie & Public Relations (PR)

Een van de doelen is wederzijds begrip tussen de OR en zijn achterban te optimaliseren. De commissie verzorgt een bijdrage in de Livio Nieuwsbrief om informatie te geven over de rol van de OR binnen de organisatie. Daarnaast wordt ook informatie gedeeld op de OR-site en bijeenkomsten georganiseerd waarbij gecommuniceerd wordt met de achterban over verschillende vraagstukken.

Commissie Organisatie en Ontwikkelingen
Deze commissie heeft zich vanaf de start, in oktober 2018, beziggehouden met alle nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. Ze heeft daarbij in korte tijd een goed en breed netwerk opgebouwd. Zij gaat nu de landelijke ontwikkelingen volgen en kijken hoe de organisatie hierop reageert. Vanuit de OR-gedachte kan zij hierover advies geven en initiatieven ontplooien.

Achterban

De OR heeft in 2020 veel tijd en energie gestoken in het zoeken van het contact met de achterban en het raadplegen van hen. Hiervoor heeft de OR de OORTJES opgericht, een groep medewerkers die zich hebben aangemeld om mee te denken met de OR.

Vergaderingen

De OR heeft in 2002 via zes overlegvergaderingen formeel overleg gevoerd met de raad van bestuur, waarvan bij twee momenten ook de raad van toezicht aanwezig was. Informeel vond in 2020 regelmatig overleg plaats tussen OR en raad van bestuur via keukentafelgesprekken en/of lunchoverleggen.
Al het overleg vond in 2020 grotendeels digitaal plaats, iets dat door allen bijzonder snel en goed werd vormgegeven. In 2020 heeft vanwege corona slechts één heidag kunnen plaatsvinden in oktober. Daar gaf de bestuurder een presentatie over de verwachte ontwikkelingen voor 2021 en er werd teruggeblikt over het afgelopen jaar. De OR heeft een presentatie gegeven over zijn werkwijze en speerpunten voor 2021. In samenspraak met de RvB is er een jaarkalender voor 2021 opgesteld.

Link naar advies en instemming

 

Advies en instemming

De belangrijkste onderwerpen waarover de Ondernemingsraad in 2020 advies heeft uitgebracht, dan wel instemming heeft verleend, zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.

OR adviezen en instemmingen;  
Sociaal reglement Livio In 2015 in gezamenlijk overleg van RvB, HRM en OR  opgesteld, werd in 2019 in een klein comité van OR en RvB opnieuw doorgenomen en besproken. Op verzoek van de OR werden nog enkele wijzigingen doorgevoerd en goedgekeurd. In de overlegvergadering van 21 januari 2020 werd het Sociaal Reglement voor vaststelling getekend door de RvB en OR. Het Sociaal Reglement Livio is geldig tot en met december 2023 en wordt jaarlijks geëvalueerd.
Implementatieplan Transitie Ondersteunende Diensten; Dit plan geeft weer hoe de transitie binnen de ondersteunende diensten vormgegeven en geïmplementeerd wordt. De OR heeft in zijn advies aangegeven dat het plan aansluit bij de ingezette koers van Livio. Communicatie over de voortgang van het proces richting de betrokken medewerkers blijft een aandachtspunt.
Voorgenomen besluit Businessplan De Cromhoff; in dit businessplan worden de plannen voor de renovatie en gedeeltelijk vervangende nieuwbouw van De Cromhoff beschreven. De OR heeft in zijn advies enkele aandachtspunten opgenomen te weten: aandacht voor meerdere multifunctionele ruimten, de parkeerproblematiek voor de kantoorlocaties van Livio. Daarnaast is ook aangegeven dat de ondernemingsraad meegenomen wil worden in het nog te bepalen werkplekkenbeleid.
Voorgenomen besluit uitvoeren Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) De OR heeft in zijn advies om aandacht gevraagd voor enkele onderwerpen: gehoord voelen door RVE-manager/coach coördinator/leidinggevende. Communicatie richting werknemers over de anonimiteit bij het invullen hiervan, en de uitvoering in de vorm van een stappenplan waarin de uitkomsten worden verwerkt en het evalueren van het effect na een jaar.
Attentieregeling De OR is akkoord met deze bijstelling en heeft hiermee ingestemd.

 

Professioneel organiseren

Livio kent sinds 2016 een organisatie, die ingericht is volgens de principes van ‘professioneel organiseren’. Deze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Kleine professionele teams (12-15 personen), vaste medewerkers & cliënten
 • Professionaliteit en vakmanschap van de individuele medewerker
 • Verdeling van teamrollen en teamtaken binnen het team
 • Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk in het team, dicht bij de cliënt
 • Zo lang mogelijk buurtgerichte zorg, maar snelle aansluiting op verpleegzorg
 • Coach&Coördinator ondersteunt, coacht en stuurt waar nodig

Per team zijn de teamrollen verdeeld.

 • Teamrol medewerker: Een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het team, voor het team als geheel en ook voor de individuele teamleden.
  Personele formatie, verzuim, werving en selectie, zelfevaluatie, deskundigheid, jubilea en contract zijn kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol bedrijfsvoering: Een optimale bijdrage leveren aan, inzage in en (basis)kennis over aan de (financiële) continuïteit.
  Bruto marge, teamformatie en zorgbudget, rooster, ontwikkelplannen binnen het teambudget zijn kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol cliënt: Optimale ondersteuning bieden bij de eigen regie en participatie van de cliënt en zijn/haar omgeving door aan te sluiten bij de cliënt en zijn/haar omgeving. Aansluiting bij de emotionele cliëntenreis en de participatiegraad zijn de kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol kwaliteit: Goede, verantwoorde en veilige zorg waarborgen voor al onze cliënten. De teamrolhouder is aanspreekpunt voor de resultaten en verbeterplannen bij deze teamrol. Cliënttevredenheid, auditresultaten, MIC, klachten, veiligheid, leven in vrijheid en risicosignalering zijn kaders voor deze teamrol.

Voortgang professioneel organiseren

Livio heeft in 2020 het professioneel organiseren zorgvuldig  geëvalueerd. Hiertoe is in de  kwartaalbijeenkomst van september met het hele middenkader input opgehaald. Vervolgens zijn in oktober en november telefonische interviews afgenomen bij zorgprofessionals. En ook teams konden hun feedback kenbaar maken. De uitkomsten van de evaluatie worden begin 2021 verwerkt tot een denkrichting hoe het professioneel organiseren binnen Livio verder kan worden doorontwikkeld, aansluitend bij de huidige strategie en visie van Livio. Hieruit zal in 2021 een verdere invulling en implementatie volgen.