Gekwalificeerde medewerkers

Livio wil graag een aansprekende en uitstekende werkgever zijn. Ook in 2021 hebben we hier met elkaar de schouders onder gezet.

Om dit te realiseren zet Livio in op de ontwikkeling en uitvoering van diverse onderdelen van het strategisch HR-beleid. Hieronder leest u welke onderdelen dit betreft.

Livio Academie

Livio vindt het opleiden van medewerkers van cruciaal belang en zet zich hier dan ook volledig voor in. De Livio Academie speelt een grote rol binnen de afdeling HR van Livio.

Daarbij is steeds meer het belang van participatie binnen diverse regionale netwerken en projecten zichtbaar. Zo is er ook in 2021 nauw samengewerkt met de partners van de Zorgschakel Enschede (ZSE) en is deelgenomen aan regionale projecten met onderwijspartners op het gebied van leren en ontwikkelen van studenten en professionals.

Vanuit de Livio Academie vindt de begeleiding van circa 600 studenten per schooljaar plaats. Dit is vanuit verschillende voltijd- en deeltijdopleidingen vanuit VMBO, MBO, HBO en de Universiteiten.

Naast deze begeleiding onderstaand een aantal thema’s waar de academie zich in 2021 specifiek op heeft gericht:

Nieuw leermanagement systeem ‘Pynter’

 

Nieuw leermanagement systeem ‘Pynter’

In oktober 2021 heeft na een voorbereidingsperiode de implementatie plaatsgevonden van het nieuwe leermanagement systeem “Pynter”. Dit digitale leerportaal werkt vanuit de visie dat de professional de regie heeft over zijn eigen ontwikkeling. Inmiddels wordt het portaal door veel medewerkers regelmatig bezocht en van daaruit een leertraject gestart.

Voorschakeltraject i.s.m. Zorgschakelpartners

 

Voorschakeltraject i.s.m. Zorgschakelpartners

Samen met de partnerorganisaties van de Zorgschakel Enschede is er een voorschakeltraject ontwikkeld voor zijinstromers. Het doel van dit voorschakeltraject is om deelnemers te laten ervaren of het werken in de zorg iets voor hen is. En zo ja, in welke functie of welke rol. In oktober 2021 is het voorschakeltraject als pilot gestart met 10 deelnemers verdeeld over De Posten, Liberein en Livio. Het traject loopt door tot eind januari 2022, waarna de resultaten worden gewogen.

Digicoaches

 

Digicoaches

Vanuit de kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg is begin 2021 een plan vastgesteld waarin het scholen en inzetten van digicoaches wordt vormgegeven. Een digicoach is een meer getrainde medewerker op het brede vlak van digivaardigheid en biedt hulp en ondersteuning aan medewerkers die nog niet zo vaardig zijn in de digitale wereld. De inzet van digicoaches krijgt in 2022 zéker een vervolg, daar het een laagdrempelige manier is om brede digitale vaardigheden te vergroten.

Scholing Caress

 

Scholing Caress

Binnen verschillende teams en locaties zijn er door de Livio Academie in 2021 verdiepende trainingen georganiseerd voor het methodisch werken in Caress. Voor deze training is een plan van aanpak geschreven met daarin het rapporteren via de SOEP-methodiek en het SMART-formuleren van doelstellingen.Daarnaast is er in 2021 een nieuwe versie van Caress geïmplementeerd. De Livio Academie heeft de scholing en e-learning hierop aangepast.

Studenten (voltijd/deeltijd)

 

Studenten (voltijd/deeltijd)

Er is grote belangstelling voor het volgen van deeltijdopleidingen gericht op functies zoals Medewerker Mooie Dag, Verzorgende IG en Verpleegkundige B. Mede door de grote hoeveelheid aan openstaande vacatures bij Livio werden er in 2021 meer medewerkers opgeleid dan aanvankelijk begroot.Een ander traject waar veel animo voor is ‘helpende met ambitie’. Dit is een medewerker met een mbo-opleiding helpende zorg en welzijn die wordt aangenomen met de voorwaarde een Verzorgende IG opleiding (3 jaar) te volgen. Daarnaast maken voltijd studenten die stage lopen bij Livio regelmatig de overstap naar een deeltijdopleiding. Door deze stap te zetten komen zijn in dienst van Livio.

Nieuwe functie: Gespecialiseerd verzorgende 

Omdat Livio de functie van verzorgende IG erg belangrijk vindt en deze steeds beter wil positioneren is er sinds 2021 de mogelijkheid voor een verzorgende om zich door te ontwikkelen tot een gespecialiseerd verzorgende. Een nieuwe functie binnen Livio.

Een gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie of gespecialiseerd verzorgende somatiek is dé specialist op het gebied van cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen of somatische problemen. De opleidingen sluiten direct aan bij de dagelijkse praktijk en zijn landelijk erkend en gecertificeerd.

Een goede landing (onboarding)

In 2021 is vanuit HR onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden voor nieuwe medewerkers om een ‘goede landing’ te krijgen bij Livio. Oftewel om zo goed mogelijk ingewerkt te raken binnen een beperkt beschikbare tijd. Hieruit kwamen de volgende thema’s, onderstaand per thema belicht met de uitgewerkte acties, naar voren.

Een warme landing

 

Een warme landing

 • Goodiebag: Wij zijn ontzettend blij met nieuwe collega’s. En daarom willen we nieuwe medewerkers een warm welkom geven binnen Livio. De komende jaren zal het arbeidsvoorwaardengesprek dan ook feestelijk eindigen met een leuke goodiebag! Hierin zitten leuke, maar ook handige gadgets voor een fijne start binnen een nieuwe organisatie. Met als doel, een warm welkom voor iedereen die bij Livio komt werken. De goodiebag zal in de loop van 2022 worden ingezet.

 • Extra uren. Nieuwe medewerkers kunnen 20 uur boventallig worden ingezet, te gebruiken om bijvoorbeeld mee te lopen met een collega. Daarnaast begint de eerste werkdag niet om 07.00 uur ochtends, maar op een rustig moment (koffiepauze), zodat er met collega’s kennisgemaakt kan worden en er tijd is om uitleg te geven.

Informatievoorziening

 

Informatievoorziening

Een nieuwe medewerker zal niet meer overladen worden met een veelheid aan informatie. In plaats daarvan ontvangt de medewerker video’s van de online omgeving (Mijn Livio), waar getoond wordt waar men informatie zelf kan vinden. Er vindt uitleg plaats over de apps binnen Livio, hoe de CAO eruit ziet, waar men protocollen kan vinden etc. De video’s kan de nieuwe medewerker dan op een hoor hem/haar geschikt moment bekijken.

Inwerken

 

Inwerken

 • Buddy: Nieuwe medewerkers krijgen een buddy toegewezen. Dit is iemand op wie ze terug kunnen vallen in de inwerkperiode. Vanzelfsprekend gaat dit in samenwerking met de leidinggevende.

 • Checklist: Iedere nieuwe medewerker ontvangt een checklist. Hierop staan allerlei activiteiten die medewerkers in hun eerste werkzame periode kunnen ondernemen om goed ingewerkt te worden. Denk aan een rondleiding op locatie, kennismaken met collega’s, inlezen in documenten, verdiepen in verzuimbeleid, einde proeftijdgesprek, etc.

Leerlijn

 

Leerlijn

De leerlijn bevat verschillende activiteiten die te maken hebben met het kennismaken met Livio, de systemen en met de zorg. Denk hierbij aan e-learnings, instructievideo’s, etc. De leerlijn wordt in de persoonlijke omgeving van het leermanagementsysteem gezet, zodat nieuwe medewerkers precies kunnen zien wat ze wanneer kunnen doen. In 2022 zal de nieuwe leerlijn ingezet worden.

Welkomstbijeenkomst

 

Welkomstbijeenkomst

In 2021 zijn de voorbereidingen zijn getroffen om per 2022 maandelijkse welkomstbijeenkomsten voor nieuwe medewerkers te organiseren. Tijdens deze welkomstbijeenkomst gaan zij, na een hartelijk welkom door de raad van bestuur met diverse thema’s gezamenlijk aan de slag. Denk aan interactie over de aandachtsgebieden van Zelf&Zorg: samenwerking, aandacht, werksfeer, afwisseling, uitdaging, nabijheid.

HR voert regie op alle bovenstaande processen en activiteiten. Daarnaast voeren de medewerkers van HR met iedere nieuwe medewerker een  een 100-dagen gesprek. Tijdens dit gesprek is er aandacht voor de persoonlijke ervaringen van de nieuwe medewerker. Bijvoorbeeld zit iemand op zijn zijn/haar plek (binnen het team en binnen de organisatie), verloopt alles volgens verwachting en is er extra ondersteuning nodig. De medewerkers van HR kunnen zo tijdig schakelen en indien nodig ondersteunen waar nodig

Vitaal Livio
Livio hecht veel waarde aan gezondheid en vitaliteit! Niet alleen voor de bewoners en cliënten, maar ook bij de medewerkers. Vanwege het coronavirus hebben in 2020 veel activiteiten en evenementen helaas geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig was er in 2021 weer meer mogelijk!

Singelloop Enschede
Op 12 september 2021 vond de Singelloop Enschede plaats. Vanuit Livio stonden er 25 lopers aan de start. De Singelloop vond plaats in de korte periode waarin enkele coronamaatregelen versoepeld waren. In het kader van vitaliteit en gezondheid is aan de oudste deelnemers de Livio doorzettersprijs uitgereikt.

 

Livio Fietsvierdaagse Enschede
Van 14 t/m 17 september 2021 heeft de 46e Fiettsvierdaagse plaatsgevonden. Dit jaar was de start vanaf Livio locatie Broekheurnerstede i.p.v. de Oude markt. Deze locatie voorzag in meer ruimte om de deelnemers op anderhalve meter verantwoord te laten starten. Dagelijks zijn er 500 deelnemers gestart. Mede dankzij een grote groep Livio vrijwilligers en sponsoren en Livio medewerkers zijn het vier sportieve dagen geweest. De deelnemers hebben genoten en waren blij dat Livio het evenement binnen de kaders van de toen gelende coronamaatregelen heeft georganiseerd.

 
Mijn Plan voor Medewerkers
Samen met Mijn Plan voor de cliënt vormt Mijn Plan voor Medewerkers (MPM) het hart van de strategie(bloem) van Livio. De afgelopen jaren zijn positieve ervaringen opgedaan met het werken aan Mijn Plan voor cliënten. Daarom is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een daarvan afgeleide versie van Mijn Plan voor medewerkers. Daarbij is Livio ervan overtuigd dat MPM bij zal gaan bijdragen aan aansprekend en uitstekend werkgeverschap, een van de strategische doelen (bloembladen). MPM bestaat uit de onderdelen:

Mijn Basis: Waar kom ik vandaan?

 
Mijn Basis; waar kom ik vandaan?

Dit is de eerste stap die de medewerker zet in MPM. Hier komt alle informatie samen over de medewerker tot dan toe, zoals (voor)opleiding, werkervaring, vakbekwaamheid, specialisatie(s) en hobby’s.​

Mijn Basis geeft inzicht voor de medewerker zelf én voor anderen, bijvoorbeeld collega’s binnen het team of voor de leidinggevende. Het geeft inzicht in:

 • wat de medewerker tot dusver heft geleerd;
 • wat de talenten zijn;
 • welke werkervaring de medewerker heft.

Samen met de uitkomst van de TMZ (Talent Motivatie Analyse) ligt hier een belangrijke basis voor de volgende stap: Mijn Welbevinden.

Mijn Welbevinden: Waar sta ik nu?

 
Mijn Welbevinden; waar sta ik nu?

Met Mijn Welbevinden voert de medewerker een nulmeting uit op een Likert schaal (1 t/m 5). Door middel van een vragenlijst komt er een score uit op de volgende onderdelen:

 • Vitaliteit: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en werkdruk;
 • (Persoonlijke) groei: vakinhoudelijke groei, persoonlijke ontwikkeling/competenties en talenten;
 • Zingeving: betrokkenheid bij de organisatie, voldoening in het werk en bijdrage leveren;
 • Relaties (samenwerking): sociale steun, relatie met collega’s, relatie met leidinggevende;
 • Werkomstandigheden: vrijheid in je werk, waardering en werkomgeving.

De uitkomsten maken inzichtelijk waar de medewerker behoefte aan heeft en geeft input om eventuele vervolgstappen te zetten.

Mijn Ontwikkeling: Waar ga ik naartoe?

 
Mijn Ontwikkeling; waar ga ik naar toe?

Bij Mijn Ontwikkeling wordt inzichtelijk gemaakt welke vormen van ondersteuning er beschikbaar zijn per onderdeel, zoals online trainingen, coaching, intervisie, etc.

Wanneer de medewerker bijvoorbeeld laag scoort op vitaliteit geeft Mijn Ontwikkeling voorstellen wat de medewerker hieraan kan doen.

De medewerker kan vervolgens doelen en ambities concreet maken en vervolgstappen uitzetten in een actieplan. Het actieplan is een lijst met acties die de medewerker voor zichzelf noteert en wil gaan ondernemen om zijn/haar doelen te behalen die in Mijn Ontwikkeling zijn omschreven. Tot slot gaat de medewerker hierover het goede gesprek aan met de leidinggevende.

Dit alles wordt besproken tijdens “het goede gesprek” met de leidinggevende of coach-coördinator.

In het voorjaar van 2021 heeft er een eerste pilot plaatsgevonden, waardoor MPM is aangepast naar een digitale versie. Daarbij zijn de voorbereidingen wat vereenvoudigd.

Eind 2021 is er een vervolgpilot gestart, waar de aanpassingen die gedaan zijn n.a.v. de eerste pilot opnieuw getest worden. Het doel is om vóór zomer 2022 klaar te zijn met de implementatie van MPM binnen heel Livio.

Zelf&Zorg

Om toekomstige collega’s enthousiast te maken over het werken bij Livio is het belangrijk om te laten zien en te vertellen waarom het zo mooi is om bij Livio te werken. Om Livio als werkgever een herkenbaar en aansprekend gezicht te geven is er gestart met het ontwikkelen van een actueel werkgeversmerk. Om dit goed vorm te kunnen geven is er input opgehaald bij medewerkers. Wie is Livio als werkgever, wat maakt Livio anders dan andere werkgevers en waarom werk je graag voor Livio? Veel informatie is verzameld en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een vernieuwd werkgeversmerk: Zelf&Zorg.

Zelf&Zorg staat voor “Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen. Altijd in een team”.

Dit houdt in dat je bij Livio zoveel mogelijk zelfstandig werkt, maar altijd kunt rekenen op jouw team en de organisatie voor ondersteuning. In 2021 is het nieuwe werkgeversmerk binnen Livio geïntroduceerd. De implementatie van het werkgeversmerk zal ook in 2022 nog doorgaan.

Thema’s binnen Zelf&Zorg
Het overkoepelende thema Zelf&Zorg kent zes aandachtsgebieden die we binnen Livio belangrijk vinden: 

 1. Sneakers&Samen staat voor samenwerking. Want samen loopt het gewoon lekkerder!
 2. Koffie&Keuze staat voor persoonlijke aandacht. Want een kop koffie betekent zowel voor cliënt als collega’s tijd, aandacht en begrip.
 3. Taart&Team staat voor werksfeer. Een prettige sfeer op het werk, en collegialiteit tussen álle medewerkers, draagt bij aan het werkplezier.
 4. Lef&Leren staat voor uitdaging. Werken in de zorg vraagt een dosis lef, want dagelijks zijn tientallen mensen voor hun meest persoonlijke handelingen en wensen afhankelijk van de deskundigheid en keuzes van de zorgmedeweker. De Livio Academie ondersteunt medewerkers om (nieuwe) uitdagingen aan te grijpen.
 5. Taak&Tachtig staat voor afwisseling. Want iedere dag hebben medewerkers veel verschillende taken te doen, en samen met het team weer 80 ideeën om het nog beter te doen.
 6. Fiets&Visie staat voor nabijheid. We vinden het belangrijk dat medewerkers niet alleen dichtbij de cliënt staan, maar ook bij het team, de leidinggevende en de organisatie.

Voor meer informatie over werken bij Livio, en de thema’s, klik hier. 

Medezeggenschap medewerkers (OR)

De OR startte in 2021 met 17 leden. In de periode van februari tot en met december 2021 hebben zes leden hun lidmaatschap om diverse redenen beëindigd. Corona heeft een grote impact gehad op Livio als gehele organisatie en daardoor ook op de OR. 

De ondernemingsraad (OR) van Livio kent in 2021 vier vaste commissies die de onderwerpen, die bij hun aandachtsgebied horen, voorbereiden.

 

Commissie Financiële Zaken
Deze commissie beoordeelt en bespreekt de financiële cijfers van de organisatie, waarbij de begroting, de maandcijfers en de jaarrekening de belangrijkste stukken zijn. Zij bespreekt de financiële resultaten met de manager Finance Control & Risk (FC&R).

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)

Tot de taken van deze commissie behoren het bespreken van zaken met betrekking tot arbeidsomstandigheden, het verkrijgen van informatie op dit gebied en het bevorderen van de naleving van de voorschriften ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Commissie Communicatie & Public Relations (PR)

Deze commissie zet zich in voor een goed imago van de OR. Een van de doelen is wederzijds begrip tussen de OR en zijn achterban te optimaliseren. De commissie verzorgt een bijdrage in de Livio Nieuwsbrief om informatie te geven over de rol van de OR binnen de organisatie. Daarnaast wordt ook informatie gedeeld op de OR-site en bijeenkomsten georganiseerd waarbij gecommuniceerd wordt met de achterban over verschillende vraagstukken.

Commissie Organisatie en Ontwikkelingen
Deze commissie heeft zich vanaf de start, in oktober 2018, beziggehouden met alle nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. Ze heeft daarbij in korte tijd een goed en breed netwerk opgebouwd. Zij gaat nu de landelijke ontwikkelingen volgen en kijken hoe de organisatie hierop reageert. Vanuit de OR-gedachte kan zij hierover advies geven en initiatieven ontplooien.

Vergaderingen
De Ondernemingsraadsleden komen één keer per week bijeen in een OR-vergadering of in OR-commissies. In verband met de RIVM-maatregelen zijn er vanaf maart online vergaderingen via TEAMS gehouden. 

In 2021 hebben er zes geplande overlegvergaderingen en een extra overlegvergadering plaatsgevonden met de raad van bestuur (RvB). Zoals gebruikelijk heeft twee keer een delegatie van de raad van toezicht (RvT) een overlegvergadering bijgewoond. In aanwezigheid van de RvT werd de algemene gang van zaken in de organisatie besproken.

Ieder jaar vindt er ook een bijeenkomst plaats tussen de OR en zijn achterban. Dat vond dit jaar in een hybride vorm plaats, dat wil zeggen dat er medewerkers fysiek aanwezig waren en medewerkers namen ook digitaal deel. In deze bijeenkomst hebben we het gehad over de werkwijze en de structuur van de OR, het nut, zijn rechten, het doel van de OR en op welke wijze de OR communiceert. De aanwezige medewerkers zijn uitgenodigd aan te geven welke communicatiemiddelen zij prettig vinden om te gebruiken. 

Link naar advies en instemming

 

Advies en instemming

De belangrijkste onderwerpen waarover de Ondernemingsraad in 2021 advies heeft uitgebracht, dan wel instemming heeft verleend, zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.

OR adviezen en instemmingen;  
Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) het voorstel van Livio was om in 2021 het ZCC, onder te brengen in de Zorgschakel Enschede (ZSE). 
 
De RVE-manager heeft in een overleg aangegeven dat er nog geen overgang van de betrokken medewerkers van het Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) naar de Zorgschakel Enschede zal plaatsvinden; er wordt namelijk momenteel een pilot gedraaid. Daarom heeft de OR heeft het voorstel tot overgang van ZCC naar ZSE als ter informatie beoordeeld. De OR heeft aangegeven wanneer Livio besluit de ZCC onder te brengen in ZSE, de OR dan de overgang ter advies wil ontvangen. 
Splitsing RVE-ZorgThuis; De OR heeft het voorstel om de RVE ZorgThuis te splitsen in twee RVE’s, te weten RVE-Wijkverpleging en RVE-WoonZorgCentra ter advies ontvangen. In deze adviesaanvraag wordt aangegeven dat naast een meer evenwichtige verdeling van de span of care bij drie RVE’s, elke RVE ook een meer eenduidige focus op inhoud en proces krijgt.  De OR ziet de nut en noodzaak in van deze voorgenomen splitsing. De OR heeft geadviseerd om het handhaven van de bestuursfilosofie te benadrukken richting de betrokken Coach & Coördinatoren, Facilitair Coördinatoren en Coördinatoren Welzijn.  
Thuiswerkbeleid; Livio zet zich in om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren, zodat zij zo gezond en fit mogelijk hun werk kunnen verrichten, ook wanneer zij thuis werken  De OR heeft hiermee ingestemd en gevraagd medewerkers tijdig en voldoende te informeren. Ook is gevraagd om een gedegen implementatie van het thuiswerkbeleid voor medewerkers. Het voorstel is om dit beleid over een jaar te evalueren. .
Kredietovereenkomst; de RvB heeft het proces over de kredietovereenkomst met de ING, zoals Livio deze wil ondertekenen in de heidag van 1 juni toegelicht. De OR heeft advies uitgebracht en heeft de RvB gecomplimenteerd met de gemaakte, financieel veilige, keuzes in de onderhandelingen en het uiteindelijke resultaat. De OR heeft aangegeven het zeer op prijs te stellen dat hij vanaf het begin is geïnformeerd over de noodzaak van de financiering en de werkwijze om dit te realiseren. 
Plan 9 WoonZorgCentra; de RvB heeft het plan toekomstbestendige woonzorgcentra in de heidag van juni toegelicht.  De OR heeft in zijn advies het belang van transparantie, duidelijke communicatie en afstemming hierover met alle betrokkenen benadrukt. Verder heeft de OR geadviseerd om ten tijde van alle fases een duidelijke taakverdeling van de taken en plannen te hebben. 
Opleidingsjaarplan; Livio heeft vanaf 2021 het voornemen om regulier een opleidingsjaarplan op te stellen, als vast onderdeel van het HR-jaarplan.  De OR heeft ingestemd met het opleidingsjaarplan 2021. 
Cameratoezichtprotocol; dit protocol betreft geen introductie van nieuwe werkwijzen van cameratoezicht, maar legt de al geldende werkwijzen binnen Livio vast in een overzichtelijk document Nadat de RvB mondeling heeft toegezegd de OR achteraf te informeren over de inzet van het heimelijke cameratoezicht (hoofdstuk 7.7 van het Cameraprotocol) heeft de OR ingestemd met dit protocol.  
Medewerker Mooie Dag (MMD); Livio heeft het voornemen om de Medewerkers Mooie Dag een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden, waarbij de terugkeergarantie naar de oorspronkelijke plek van herkomst komt te vervallen  De OR heeft ingestemd met dit voornemen en in zijn instemming verzocht om de functiebeschrijving Medewerker Mooie Dag op te nemen in het Functiehuis. Ook is gevraagd om medewerkers, die een vast dienstverband hadden, deze te laten behouden. De constatering van de OR is dat de functie invulling op iedere locatie anders is. Daarom vereist dit nadere uitwerking voor borging binnen de teams. Aangegeven is dit punt over een half jaar te willen evalueren.
Geen instemming
Leermanagement Systeem (LMS)
Over de aanschaf van een nieuw Leer Management Systeem is de OR in 2021 te laat geïnformeerd waardoor er geen instemming hieraan is verleend, hoewel dit wel instemmingsplichtig was. Wel is er, op aandringen van de OR, meegedacht over de inrichting hiervan. 

Overige lopende onderwerpen

Naast de bespreking van bovengenoemde advies- en instemmingaanvragen hieronder nog enkele onderwerpen die ingebracht zijn maar nog niet zijn afgerond: 

 • De ad-interimmanager P&O heeft in de overlegvergadering van 16 november uitgelegd dat dat helpende Zorg welzijn is toegevoegd aan het Functiehuis. Om de arbeidsmarkt problematiek aan te pakken is het instapniveau wat lager. 
 • De OR heeft in december het Functiehuis, cluster zorg ter advies ontvangen. 
 • Plan Van Aanpak Professioneel organiseren; heeft de RvB aangegeven dat hierover nu een besluit genomen is. Het Plan van Aanpak is in december ter advies aan de OR gestuurd.
 • Over het Rookbeleid is meegedeeld dat dat in de afrondende fase is. 

 

Professioneel organiseren

Livio kent sinds 2016 een organisatie, die ingericht is volgens de principes van ‘professioneel organiseren’. Deze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Kleine professionele teams (12-15 personen), vaste medewerkers & cliënten.
 • Professionaliteit en vakmanschap van de individuele medewerker.
 • Verdeling van teamrollen en teamtaken binnen het team.
 • Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk in het team, dichtbij de cliënt.
 • Zo lang mogelijk buurtgerichte zorg, maar snelle aansluiting op verpleegzorg.
 • Coach&Coördinator ondersteunt, coacht en stuurt waar nodig.

Per team zijn de teamrollen verdeeld.

 
 • Teamrol medewerker: Een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het team, voor het team als geheel en ook voor de individuele teamleden.
  Personele formatie, verzuim, werving en selectie, zelfevaluatie, deskundigheid, jubilea en contract zijn kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol bedrijfsvoering: Een optimale bijdrage leveren aan, inzage in en (basis)kennis over aan de (financiële) continuïteit.
  Bruto marge, teamformatie en zorgbudget, rooster, ontwikkelplannen binnen het teambudget zijn kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol cliënt: Optimale ondersteuning bieden bij de eigen regie en participatie van de cliënt en zijn/haar omgeving door aan te sluiten bij de cliënt en zijn/haar omgeving. Aansluiting bij de emotionele cliëntenreis en de participatiegraad zijn de kaders voor deze teamrol.
 • Teamrol kwaliteit: Goede, verantwoorde en veilige zorg waarborgen voor al onze cliënten. De teamrolhouder is aanspreekpunt voor de resultaten en verbeterplannen bij deze teamrol. Cliënttevredenheid, auditresultaten, MIC, klachten, veiligheid, leven in vrijheid en risicosignalering zijn kaders voor deze teamrol.

Voortgang professioneel organiseren
Livio heeft in 2021 een grootschalige en zorgvuldige evaluatie van het professioneel organiseren afgerond, waardoor een denkrichting naar de toekomst kon worden ontwikkeld. Geconstateerd wordt dat de uitgangspunten van professioneel organiseren een goede basis vormen voor de organisatie en uitvoering van zorgverlening en samenwerking binnen de teams. Op enkele aspecten vindt herdefiniëring plaats, zoals de rol en positionering van leidinggevenden in de zorg. Ook de invulling en toewijzing van de teamtaken binnen de teamrollen zal in 2022 nader onderzoek krijgen, zodat deze realistisch uitvoerbaar blijven, teamrollen en daarbinnen de teamtaken van genoemde teamrol en vervolgens implementatieplan.