Impact corona

Ook het jaar 2021 stond weer voor een groot deel in het teken van corona. Wij zijn trots op de manier waarop we met elkaar ook dit afgelopen jaar ingespeeld hebben op elke situatie. Daarbij kijken we met veel bewondering naar alle collega’s die zich met maximale flexibiliteit ingezet hebben om het coronavirus de baas te worden. Hieronder leest u er meer over.

Vanaf de start van de coronacrisis in maart 2020 heeft Livio continu proactief stappen gezet om zo goed als mogelijk om te gaan met de wisselende overheidsmaatregelen. In dit tweede jaar van corona raakte het corona coördinatieteam (CCT), bestaande uit de raad van bestuur, management en medische professionals, nóg beter op elkaar ingespeeld. Hierdoor kon Livio ook extra uitdagingen oppakken, zoals het vaccineren van de cliënten en het verstrekken van een boostervaccinatie aan zowel cliënten, medewerkers én zelfs hun naaste familie. Ingrijpende activiteiten, die vaak in korte tijd goed georganiseerd waren.

Flexibiliteit medewerkers

De medewerkers van Livio hebben zich wederom het hele jaar van hun beste kant laten zien. Niet alleen hadden zij zelf of hun huisgenoten te kampen met corona, maar tegelijkertijd werd er een groot beroep op ieders flexibiliteit gedaan. Er werden veel extra diensten gewerkt om zieke collega’s te vervangen. Op plekken waar cliënten tijdelijk hun familie niet konden ontvangen waren de collega’s nóg meer dan anders het vertrouwde gezicht voor hen. Een prachtige en intensieve rol. Wij zijn enorm trots op de zorgteams, die ondanks de schaarste steeds de zorgcontinuïteit hebben gewaarborgd. En het welzijn van de bewoners altijd voorop hebben laten staan.

Ook van alle kantoorfuncties werd in 2021 nog steeds maximale flexibiliteit gevraagd, namelijk zoveel mogelijk thuiswerken. Digitaal overleggen via TEAMS is ondertussen het nieuwe normaal geworden. Vanuit de behoefte om medewerkers ook thuis een goede werkplek te bieden is in 2021 een thuiswerkbeleid opgesteld.

Thuiswerkbeleid

Een van die gevolgen van de aanhoudende coronaperiode was het zwaarwegende advies om “thuis te werken, tenzij”. Medewerkers die geen zorgcontacten hadden, voornamelijk werkzaam binnen de staf en ondersteunende diensten, volgden de thuiswerkregels op en werkten net als in 2020 ook een groot deel van het jaar 2021 thuis, tenzij.  

De nood tot thuiswerken bracht ook een positieve wending in een nieuwe digitale wereld. Livio constateerde dat thuiswerken na corona structureel onderdeel zou zijn van ‘het nieuwe werken’. Er is in het voorjaar van 2021 een thuiswerkbeleid vastgesteld. Dit faciliteert medewerkers die structureel thuiswerken in een thuiswerkvergoeding en een ergonomische werkplek thuis, omdat goede arbeidsomstandigheden gelden voor élke werkplek. Thuis of op een Livio-locatie.   

De afdeling ICT heeft thuiswerken, maar ook digitaal werken in tijden van corona én daarna, goed gefaciliteerd door het digitaal beeld-bellen via Teams voor iedereen plaats-onafhankelijk in te richten en de juiste hulpmiddelen te verstrekken.   

Corona onder medewerkers

Vanzelfsprekend heeft het coronavirus ook medewerkers van Livio getroffen, meestal in dezelfde golven als landelijk het geval was. En naast de medewerkers werden ook hun familieleden of huisgenoten ziek, waardoor strikte quarantaineregels gehanteerd moesten worden. Dit was niet alleen voor henzelf enorm vervelend, maar het gaf ook extra druk op de organisatie en de continuïteit van zorg. Elkaar blijven vinden bleef net als in het jaar 2020 extra belangrijk, want alleen samen hielden de teams elkaar op de been. 
Helaas heeft het ook in 2021 gezorgd voor een hoger ziekteverzuim dan beoogd en gewenst.    

VVT-ketenoverleg
Livio heeft tijdens de coronaperiode samen met de VVT-organisaties in Twente de krachten gebundeld met als doel om gezamenlijk beleid te formuleren en zoveel mogelijk eenduidige maatregelen te treffen in de regio. Hier was bestuurlijk commitment van groot belang. Livio heeft gedurende de hele coronacrisis de voorzittersrol gehanteerd van het bestuurlijk VVT-ketenoverleg, waar wekelijks de bestuurlijke lijn werd doorgenomen voor heel Twente. Na het luwen en bedwingen van de coronacrisis is het bestuurlijke VVT-ketenoverleg eind maart 2022 ontbonden. Deze regionale structuur in corona-crisistijd heeft laten zien dat we Twente breed met vereende krachten bewoners en cliënten in de regio altijd continuïteit van zorg hebben kunnen garanderen. 
Focus op welzijn

In het eerste jaar van corona moest vooral veel ontdekt worden omtrent de continuïteit van zorg. Helaas konden daardoor met grote regelmaat activiteiten niet doorgaan. Livio heeft hiervan geleerd en in het tweede coronajaar vooral gekeken naar alles wat nog wél mogelijk was. De focus werd gedurende het hele jaar gelegd op welzijn en welzijnsactiviteiten voor cliënten en bewoners. Dit is georganiseerd in kleine groepen, waarbij vermenging tussen groepen zoveel mogelijk werd beperkt. En waar ook vermenging met bewoners in de wijk zoveel mogelijk werd vermeden. Deze keuze bleek een goede te zijn; binnen Livio zijn in 2021 weinig grote uitbraken op de locaties voorgekomen.  

Vaccinatieprogramma's

Met vereende krachten is het gelukt om in 2021 vroegtijdig het vaccinatieprogramma in te richten voor de cliënten. Cliënten onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, konden de eerste én tweede vaccinatie bij Livio ontvangen. Ook heeft Livio zich maximaal ingespannen bij de organisatie van het vaccineren van de cliënten in de Livio-locaties met een eigen huisarts.

Om de GGD te ontlasten bij hun enorme landelijke opdracht eind 2021 voor versnelling van de boostervaccinatie én om onze medewerkers en cliënten zo snel mogelijk nog beter tegen de Omicron-variant te beschermen is Livio in najaar 2021 voortvarend van start gegaan met een uitgebreide boostercampagne onder medewerkers en huisgenoten. Een grote, maar enorm waardevolle klus van bijna 5.000 boostervaccinaties.  
We zijn bijzonder trots op het resultaat van deze vaccinatieprogramma’s en zijn iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd bijzonder dankbaar.  

Livio Teststraat

Door het toenemend aantal COVID-19 besmettingen en de beperkte testcapaciteit van de GGD is Livio, in samenwerking met de arbodienst, zelf medewerkers gaan testen op de locatie Boulevard. Er is getest van maandag tot vrijdag en wanneer nodig in het weekend. Door goede afspraken met het laboratorium waren de uitslagen vaak al binnen de 12uur beschikbaar, waardoor er snel uitsluitsel is gegeven aan medewerkers. Bij een uitbraak op locatie stond het testteam klaar om te testen op locatie.  

Door de flinke opschaling van de GGD-testcapaciteit halverwege 2021 kon de Livio teststraat opgeheven worden. Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Livio aanpak van het coronavirus.  

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen

Om medewerkers in deze heftige tijd ook mentaal te ondersteunen is in 2020 vanuit de afdeling P&O een corona-ondersteuningsteam opgericht. Deze bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en is dan ook gecontinueerd in 2021, bereikbaar overdag en in de avond. Medewerkers konden hier terecht voor advies, hulp en begeleiding of gewoon om hun verhaal te delen of hun hart te luchten. Ook kon men hier de weg vinden naar de juiste ondersteuning, zoals testdoorverwijzingen of hulp van een coach. Livio staat immers voor het gedachtegoed om zoveel mogelijk zelf te doen, maar je staat er nooit alleen voor.    

Gedurende dit tweede coronajaar bleek dat veel medewerkers gaandeweg minder vragen hadden voor dit ondersteuningsteam, waarna de bereikbaarheid ook stapsgewijs is ingeperkt. 

Waardering

Anders dan in het jaar 2020 was er landelijk in 2021 minder extra aandacht voor de inzet van de zorgmedewerkers. Binnen Livio is geprobeerd om de aandacht vast te houden. Zo kregen medewerkers op Valentijn een smakelijke attentie met een liefdevolle boodschap. Daarnaast werd er voor iedere leidinggevende budget beschikbaar gesteld om zijn/haar team(s) op een passende, of soms zelfs ludieke, manier in het zonnetje te zetten. Een stukje extra waardering vanuit de organisatie om te tonen hoe dankbaar en trots we zijn op alle medewerkers.

Trots!

Het coronajaar overziend laat Livio zien dat de organisatie bestaat uit zeer flexibele mensen, die de schouders eronder zetten en elkaar overal en altijd helpen waar dat kan. Een organisatie die in staat is om in tijden van crisis de juiste besluiten te nemen, de interne organisatie op orde te houden en bovenal samen de zorg voor onze cliënten overeind te houden. Een prestatie waar iedereen met recht trots op mag zijn!